PORTAL
start
Aktualności
Filmy polskie
Box office
Baza wiedzy
Książki filmowe
Dokument
Scenarzyści
Po godzinach
Blogi
Konkursy
SFP
start
Wydarzenia
Komunikaty
Pożegnania
Zostań członkiem SFP
Informacje
Dla członków SFP
Kontakt
ZAPA
www.zapa.org.pl
Komunikaty
Informacje
Zapisy do ZAPA
Kontakt
KINO KULTURA
www.kinokultura.pl
Aktualności
Informacje
Repertuar
Kontakt
STUDIO MUNKA
www.studiomunka.pl
Aktualności
Informacje
Zgłoś projekt
Kontakt
AKTORZY POLSCY
www.aktorzypolscy.pl
Aktualności
Informacje
Szukaj
Kontakt
FILMOWCY POLSCY
www.filmowcypolscy.pl
Aktualnosci
Informacje
Szukaj
Kontakt
MAGAZYN FILMOWY
start
O magazynie
Kontakt
STARA ŁAŹNIA
www.restauracjalaznia.pl
Aktualności
Informacje
Rezerwacja
Kontakt
PKMW
start
Aktualności
Filmy
O programie
Kontakt
Portal
SFP
ZAPA
Kino Kultura
Studio Munka
Magazyn Filmowy
Stara Łaźnia
PKMW
Aktorzy Polscy
Filmowcy Polscy
MENU
Zapraszamy ludzi filmu do wstępowania do Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Razem lepiej będziemy bronić naszych wspólnych interesów.
Warunki nabywania członkostwa

Do grona członków Stowarzyszenia może zostać przyjęta osoba związana z twórczością filmową, w tym twórca lub producent audiowizualny posiadający prawa autorskie lub pokrewne do utworu audiowizualnego lub tytuł prawny do przychodów z tych praw spełniająca kryteria wskazane poniżej.

Członkiem Stowarzyszenia mogą zostać:

1. osoby fizyczne mające obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub miejsce zamieszkania w tym państwie, spełniające co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
  a) powierzenie Stowarzyszeniu w zarząd praw autorskich, pokrewnych lub tytułu prawnego do przychodów z tych praw w ramach zbiorowego zarządzania takimi prawami co najmniej na terytorium Unii Europejskiej oraz terytorium państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
  b) ukończenie szkoły wyższej posiadającej uprawnienie do nadawania co najmniej tytułu licencjata w dziedzinie sztuki lub nauki filmowej;
  c) wykonywanie przez co najmniej okres 3 lat jednego z następujących zawodów filmowych: reżysera, scenarzysty, producenta audiowizualnego, operatora obrazu, scenografa, kostiumografa, dekoratora wnętrz, charakteryzatora, montażysty, operatora dźwięku lub pomocniczo twórczego pracownika filmu związanego z produkcją filmową;
2. osoby prawne mające siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które powierzyły Stowarzyszeniu w zarząd prawa autorskie, pokrewne lub tytuł prawny do przychodów z tych praw w ramach zbiorowego zarządzania takimi prawami co najmniej na terytorium Unii Europejskiej oraz terytorium państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Sposób nabywania członkostwa

Kandydaci na członków Stowarzyszenia składają pisemną deklarację sporządzoną zgodnie ze wzorem uchwalonym przez Zarząd Główny i udostępnionym poniżej oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunków członkostwa.

O przyjęciu w poczet członków decyduje Zarząd Główny SFP w drodze uchwały, po zaopiniowaniu kandydatury przez Komisję ds. Członkostwa, na podstawie dostarczonych dokumentów:

  • wypełnionej i podpisanej deklaracji członkowskiej,
  • 2 aktualnych zdjęć legitymacyjnych (dotyczy osób fizycznych),
  • kserokopii dyplomu (dotyczy osób fizycznych, które ukończyły studia).

Regulamin Komisji ds. Członkostwa plik PDF

Formularze członkowskie znajdują się poniżej:

Deklaracja dla osób fizycznych plik MS Word, plik PDF
Deklaracja dla osób prawnych plik MS Word, plik PDF

Dla skutecznego złożenia deklaracji członkowskiej przez osobę prawną niezbędne jest właściwe umocowanie osób podpisujących deklarację. Poniżej znajduje się wzór pełnomocnictwa do złożenia deklaracji w imieniu osoby prawnej (konieczne jest dołączenie do deklaracji pełnomocnictwa w formie pisemnej, udzielonego do określonej czynności prawnej).

Pełnomocnictwo od osoby prawnej plik  MS Word, plik PDF

Pozostałe formularze

W razie zmiany danych osoby fizycznej lub prawnej przyjętej w poczet członków SFP, należy dokonać aktualizacji danych:

Formularz aktualizacji danych dla osób fizycznych plik  MS Word, plik PDF
Formularz aktualizacji danych dla osób prawnych plik MS Word, plik PDF

Pozostałe formularze:

Formularz dyspozycji związanej z Kasą Pogrzebową SFP plik PDF
Formularz wniosku o przyjęcie do Koła/Sekcji SFP plik MS Word, plik PDF

Wniosek o przyjęcie do Koła/Sekcji SFP może zostać złożony wraz z deklaracją członkowską lub w dowolnym momencie już po przyjęciu w poczet członków SFP.

Składki członkowskie

Członkowie SFP mają obowiązek uiszczania składek w wysokości:
  • 110 zł rocznie dla osób fizycznych (w tym 60,00 zł tytułem składki członkowskiej oraz 50,00 zł tytułem składki na Kasę Pogrzebową),
  • 1000 zł rocznie dla osób prawnych

w Dziale Członkowskim Stowarzyszenia Filmowców Polskich (pokój 124)
ul. Pańska 85, 00-834 Warszawa
tel. 22 512 41 72, 22 512 41 05

lub bezpośrednio na rachunek bankowy Stowarzyszenia w Banku Millennium
o numerze: 44 1160 2202 0000 0001 2123 7014

Regulamin uiszczania składek plik PDF

Zapraszamy do kontaktu z Działem Członkowskim >>>

Przyczyny i sposób ustania członkostwa

Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa na skutek:

1. dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Głównemu;
2. skreślenia uchwałą Zarządu Głównego z powodu zalegania z opłaceniem składek lub innych świadczeń członkowskich uchwalonych przez Zarząd Główny przez okres przekraczający dwanaście miesięcy − po uprzednim bezskutecznym pisemnym wezwaniu do uiszczenia zaległych należności w terminie 30 dni od daty jego doręczenia;
3. wykluczenia ze Stowarzyszenia orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego;
4. śmierci;
5. utraty podmiotowości prawnej.

Uchwały Zarządu Głównego w sprawie skreślenia, od których nie wniesiono odwołania w przewidzianym terminie, jak również uchwały Komisji Rewizyjnej wydane na skutek rozpatrzenia odwołania w tej sprawie, nie podlegają dalszemu zaskarżeniu. Uchwały wydawane są na piśmie i posiadają uzasadnienie.

Członek wykluczony może starać się o ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od wykluczenia, pod warunkiem spełnienia warunków członkostwa określonych w Statucie oraz ustania przyczyn będących podstawą wykluczenia.

Wygaśnięcie członkostwa w Stowarzyszeniu nie skutkuje wygaśnięciem umowy o zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.

Informacja o procedurze rozpatrywania skarg dotyczących członkostwa

1. Rozpatrywanie skarg dotyczących członkostwa w Stowarzyszeniu Filmowców Polskich należy do kompetencji Komisji Rewizyjnej, z zastrzeżeniem pkt. 4 poniżej.
2. Osobie, której odmówiono przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia Filmowców Polskich przysługuje prawo do złożenia odwołania do Komisji Rewizyjnej w terminie 30 dni od daty doręczenia odpisu uchwały Zarządu Głównego o odmowie przyjęcia w poczet członków.
3. Członkowi skreślonemu przez Zarząd Główny z powodu zalegania z opłaceniem składek lub innych świadczeń przysługuje prawo wniesienia odwołania do Komisji Rewizyjnej w terminie 30 dni od daty doręczenia odpisu uchwały Zarządu Głównego. Jeżeli wraz z wniesieniem odwołania członek opłaci wszelkie zaległe należności, członkostwo zostaje przywrócone, ze skutkiem od daty podjęcia przez Komisję Rewizyjną uchwały w tym przedmiocie.
4. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego w sprawach naruszenia przez członków Stowarzyszenia postanowień Statutu, uchwał lub orzeczeń władz Stowarzyszenia, postępowania członków Stowarzyszenia niezgodnego z zasadami etyki zawodowej lub działania na szkodę Stowarzyszenia, wydanych w I instancji przysługuje prawo do złożenia odwołania w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od doręczenia orzeczenia. Odwołania takie rozpatrywane są przez 3-osobowy skład orzekający Sądu Koleżeńskiego stanowiący II instancję, z wyłączeniem członków rozpatrujących daną sprawę w I instancji.
5. Odwołania, o których mowa powyżej, są składane na piśmie do właściwego organu, na adres Stowarzyszenia: ul. Pańska 85, 00-834 Warszawa lub drogą korespondencji elektronicznej na adres: biuro@sfp.org.pl
6. Osoba wnosząca odwołanie otrzymuje odpowiedź (w przypadku nieuwzględnienia skargi – odpowiedź wraz z uzasadnieniem) na piśmie niezwłocznie po jego rozpatrzeniu.

 
Ostatnia aktualizacja:  30.11.2022
fot. Borys Skrzyński/SFP
Stowarzyszenie Filmowców Polskich
Materiały do pobrania
Copyright © by Stowarzyszenie Filmowców Polskich 2002 - 2023
Scroll