PORTAL
start
Aktualności
Filmy polskie
Box office
Baza wiedzy
Książki filmowe
Dokument
Scenarzyści
Po godzinach
Blogi
Konkursy
SFP
start
Wydarzenia
Komunikaty
Pożegnania
Zostań członkiem SFP
Informacje
Dla członków SFP
Kontakt
ZAPA
www.zapa.org.pl
Komunikaty
Informacje
Zapisy do ZAPA
Kontakt
KINO KULTURA
www.kinokultura.pl
Aktualności
Informacje
Repertuar
Kontakt
STUDIO MUNKA
www.studiomunka.pl
Aktualności
Informacje
Zgłoś projekt
Kontakt
AKTORZY POLSCY
www.aktorzypolscy.pl
Aktualności
Informacje
Szukaj
Kontakt
FILMOWCY POLSCY
www.filmowcypolscy.pl
Aktualnosci
Informacje
Szukaj
Kontakt
MAGAZYN FILMOWY
start
O magazynie
Kontakt
STARA ŁAŹNIA
www.restauracjalaznia.pl
Aktualności
Informacje
Rezerwacja
Kontakt
PKMW
start
Aktualności
Filmy
O programie
Kontakt
Portal
SFP
ZAPA
Kino Kultura
Studio Munka
Magazyn Filmowy
Stara Łaźnia
PKMW
MENU
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.- dalej RODO) informujemy, że:
I.    Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest lub będzie Stowarzyszenie Filmowców Polskich (dalej SFP) z siedzibą w Warszawie (kod: 00-834) przy ul. Pańskiej 85.
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych lub woli skorzystania z przysługujących  Pani/Panu praw może Pani/Pan skontaktować się z nami listownie pod wyżej wskazanym adresem. 

Powołaliśmy także Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy:

  • pisemnie pod wyżej wskazanym adresem
  • elektronicznie pod adresem e-mail: iod@sfp.org.pl

II.    Cele i podstawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

SFP dokłada wszelkich starań ażeby należycie chronić Pani/Pana dane osobowe.
Państwa dane osobowe są przetwarzane w następującym celu:

a)    wymiany korespondencji lub przekazywania w trakcie rozmowy telefonicznej pomiędzy Państwem, a nami informacji, w tym udzielenia odpowiedzi na zgłoszone przez Państwa zapytania dotyczące usług świadczonych przez SFP (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f) RODO),
b)    archiwalnym (dowodowym), będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
c)    ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
d)    rozpatrywania reklamacji, w przypadku ich wniesienia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO),
e)    promowania własnej działalności statutowej, w tym wydarzeń związanych z filmem, utworów lub działalności uprawnionych, których reprezentujemy poprzez listy, emaile i telefony, a także wydawane czasopisma (np. Magazyn Filmowy), o ile zamówiła Pani/Pan taką korespondencję wyrażając swoją zgodę, lub jest to nasz prawnie uzasadniony interes np. w związku z zawartą z nami umową lub członkostwem w SFP (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO)

Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 RODO.
Podanie nam danych jest dobrowolne, ale potrzebujemy ich, aby realizować cele wskazane powyżej, w tym udzielić Pani/Panu odpowiedzi, czy rozpatrzyć zgłoszenie/ reklamację. Jeśli nie otrzymamy aktualnych danych – w tym numeru telefonu lub adresu email – nie będziemy mogli sprawnie kontaktować się z Panią/Panem. Może to znacznie wydłużyć lub uniemożliwić kontakt i realizację powyżej wskazanych celów.

III.    Przekazywanie Pana/Pani danych osobowych innym podmiotom

SFP informuje, że dane mogą być  ujawniane podmiotom wspierającym działania SFP tj. serwisanci i dostawcy systemów informatycznych, w tym urządzeń informatycznych na których te dane są przetwarzane, kancelarie prawne i podatkowe, firmy consultingowe i audytorzy, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, dostawcy serwerów w tym firmy obsługujące te serwery, firmy windykacyjne. 

Pani/Pana dane mogą być udostępniane także innym podmiotom, gdy:

  • obowiązek ich przekazania wynika z przepisów prawa
  • jest to nasz prawnie uzasadniony interes lub podmiotu trzeciego
  • udzieli nam Pani/Pan na to zgodę

Każdorazowo zapewnimy, ażeby zakres ujawnianych informacji tym podmiotom był adekwatny i niezbędny do realizacji założonych celów.

Pani/Pana dane osobowe nie będą transferowane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
IV.    Okres przechowywania Pana/Pani danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać do zakończenia korespondencji z nami, chyba że przedmiotem korespondencji są prowadzone z nami negocjacje, zawarcie z nami umowy lub jej przedmiotem jest windykowanie zobowiązań w tym występowanie na rzecz uprawnionych którzy powierzyli nam w zarząd zbiorowy prawa autorskie lub są członkami SFP, wówczas będziemy te dane przetwarzać również po zakończeniu korespondencji dla celów dowodowych w tym dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Pani/Pana dane osobowe mogą być zatem przetwarzane również przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń lub obrony SFP przed nimi, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

V.    Prawa przysługujące Pani/Panu w związku z przetwarzaniem przez nas danych

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Osobie, której dane dotyczą na warunkach przewidzianych w RODO, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także w niektórych sytuacjach prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wówczas przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na jej podstawie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego, w takim przypadku zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
Pani/Pana zgłoszenia będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania przez nas zgłoszenia, a w sprawach skomplikowanych lub z uwagi na ilość przekazanych nam żądań termin ten może ulec wydłużeniu do 90 dni. W przypadku skierowania do nas korespondencji prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania lub adresu e-mail, w celu prawidłowego zidentyfikowania Pani/Pana osoby. Informujemy, że w przypadku powzięcia wątpliwości co do autentyczności osoby występującej z wnioskiem możemy zwrócić się do Pani/Pana o podanie dodatkowych danych uwierzytelniających np. numeru PESEL lub zadzwonić pod przekazany nam numer telefonu.

do pobrania:

Ostatnia aktualizacja:  28.02.2020
Składanie wniosków na Zarząd Główny
Dofinansowania
Copyright © by Stowarzyszenie Filmowców Polskich 2002 - 2024
Scroll