PORTAL
start
Aktualności
Filmy polskie
Box office
Baza wiedzy
Książki filmowe
Dokument
Scenarzyści
Po godzinach
Blogi
Konkursy
SFP
start
Wydarzenia
Pożegnania
Zostań członkiem SFP
Informacje
Dla członków SFP
Kontakt
ZAPA
www.zapa.org.pl
Komunikaty
Informacje
Zapisy do ZAPA
Kontakt
KINO KULTURA
www.kinokultura.pl
Aktualności
Informacje
Repertuar
Kontakt
STUDIO MUNKA
www.studiomunka.pl
Aktualności
Informacje
Zgłoś projekt
Kontakt
AKTORZY POLSCY
www.aktorzypolscy.pl
Aktualności
Informacje
Szukaj
Kontakt
NIEPODLEGŁOŚĆ
FILMOWCY POLSCY
www.filmowcypolscy.pl
Aktualnosci
Informacje
Szukaj
Kontakt
MAGAZYN FILMOWY
start
O magazynie
Kontakt
STARA ŁAŹNIA
www.restauracjalaznia.pl
Aktualności
Informacje
Rezerwacja
Kontakt
PKMW
start
Aktualności
Filmy
O programie
Kontakt
Portal
SFP
ZAPA
Kino Kultura
Studio Munka
Magazyn Filmowy
Stara Łaźnia
Niepodległość
PKMW
Aktorzy Polscy
Filmowcy Polscy
MENU
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), dalej RODO informujemy, że:
I. Administrator danych osobowych

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Filmowców Polskich z siedzibą w Warszawie przy ul. Pańskiej 85; zwanym dalej SFP

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych lub woli skorzystania z przysługujących  Pani/Panu praw może Pani/Pan skontaktować się z nami listownie pod wyżej wskazanym adresem.  Należy wówczas podać swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, a w przypadku osób reprezentujących również wskazać podmiot, w imieniu którego osoba ta występuje lub występowała, w celu prawidłowego zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą oraz udzielenia odpowiedzi na treść zgłoszenia. W razie wątpliwości co do Pani/Pana tożsamości możemy poprosić Panią/Pana o podanie dodatkowych informacji znajdujących się w Deklaracji członkowskiej lub okazania pełnomocnictwa.

Powołaliśmy także Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy:
  • pisemnie pod wyżej wskazanym  adresem
  • elektronicznie pod adresem e-mail: iod@sfp.org.pl

II. Podstawy i cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
a) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celach: realizacji statutowej działalności SFP, w szczególności rozpatrzenia kandydatury na członka stowarzyszenia, przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia, umożliwienia członkowi realizacji przysługujących mu praw i obowiązków w związku z członkostwem w stowarzyszeniu, w tym przekazywania komunikatów, informacji i dokumentów pochodzących od SFP, w szczególności informacji o planowanych terminach Walnego Zjazdu, projektach uchwał oraz innych dokumentów, a także w celach ustalenia osób uprawnionych do reprezentacji członka i w celach archiwizacyjnych.
b) w celu skontaktowania ze sobą członków lub członka z podmiotem trzeciem, który o to występuje, za  uprzednią zgodą członka i wyłącznie na jej podstawie (art.6 ust. 1 lit. a) RODO), gdyż statutowym celem działalności SFP jest m.in. współudział w prawidłowym kształtowaniu stosunków między twórcami i producentami filmowymi, a także propagowanie w kraju i zagranicą osiągnięć polskiej sztuki filmowej,
c) w celu reprezentowania interesów członków i występowania w ich imieniu, zgodnie ze statutowym celem działalności SFP jakim jest m.in. reprezentowanie w kraju i zagranicą środowiska polskich twórców filmowych i producentów audiowizualnych, formułowanie i wyrażanie ich opinii i postulatów, obrona ich interesów moralnych, artystycznych, prawnych i materialnych, a w szczególności zbiorowe zarządzanie i ochrona powierzonych mu praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 6 ust. 1 lit. c i f ) RODO,
d) w celu promowania w kraju i zagranicą osiągnięć polskiej sztuki filmowej, współdziałanie w rozwoju teorii i historii filmu oraz w upowszechnieniu kultury filmowej w społeczeństwie, w szczególności poprzez promowanie osiągnięć członka SFP, w tym jego utworów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
e) w celu świadczenia na rzecz członka tzw. usług socjalnych, w tym związanych z wypłatą stypendiów, zapomogi pogrzebowej, dofinansowania do posiłków lub prywatnej opieki zdrowotnej, sanatoryjnej, finansowania udziału w imprezach i wydarzeniach lub korzystania z innych benefitów , w tym przewidzianych Funduszem Seniora (art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO np. zapomogi pożyczkowej (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
f) w celu umożliwienia członkowi i osobom mu towarzyszącym korzystania na preferencyjnych warunkach z noclegu  w Domach Pracy Twórczej prowadzonych przez SFP lub z którymi SFP zawarło stosowne umowy lub korzystania z innych form i miejsc noclegowych (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
g) w celu umożliwienia członkom przynależenia do Kasy pogrzebowej , w tym otrzymywania przez osoby przez nich wskazane świadczeń pośmiertnych (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
h) w celu wypełnienia ciążących na nas obowiązków wynikających z przepisów prawa dot. przepisów podatkowych, a także w celu archiwizacji dokumentacji podatkowej ponieważ jest to niezbędne do wypełnienia przez nas obowiązku przechowywania tej dokumentacji wynikającego z przepisów o rachunkowości i ordynacji podatkowej (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
i) w przypadku powstania roszczeń, Pani/Pana dane mogą być również przetwarzane przez nas dla dochodzenia roszczeń lub obrony przez nimi (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
j) w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana dobrowolnej zgody, dane będą również przetwarzane dla celów promowania działalności SFP, w tym otrzymywania informacji wydarzeniach, w których SFP występuje jako partner, patron lub współorganizator lub innych wydarzeniach związanych z filmem.

Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 RODO.

III. Przekazywanie Pana/Pani danych osobowych innym podmiotom

SFP informuje, że w celu realizacji powyższych celów Pani/Pana dane mogą być ujawnianie innym podmiotom,  w tym podmiotom wspierającym działania stowarzyszenia tj.  serwisanci i dostawcy systemów informatycznych, w tym urządzeń informatycznych na których te dane są przetwarzane, kancelarie prawne i podatkowe, firmy consultingowe i audytorzy, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, dostawcy serwerów w tym firmy obsługujące te serwery oraz firmy windykacyjne.

Pani/Pana dane mogą być udostępniane także innym podmiotom, gdy:
  • obowiązek ich przekazania wynika z przepisów prawa
  • jest to nasz prawnie uzasadniony interes lub podmiotu trzeciego
  • udzieli nam Pani/Pan na to zgodę

Każdorazowo zapewnimy, ażeby zakres ujawnianych informacji tym podmiotom był adekwatny i niezbędny do realizacji założonych celów.

Pani/Pana dane osobowe mogą być transferowane poza Europejski Obszar Gospodarczy, w przypadku gdy realizacja któregoś z celów wskazanych w pkt. II. Powyżej tego wymaga, wówczas  przekazywanie danych osobowych następuje na mocy odpowiednich klauzul umownych lub innych właściwych instrumentów prawnych zapewniających legalność i bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo uzyskania informacji o stosowanych zabezpieczeniach.

IV. Okres przechowywania Pana/Pani danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji powyżej wskazanych celów , tak długo jak te cele nie zostaną zrealizowane. W przypadku gdy z realizacją danego celu związane jest wypełnienie wymogów wynikających z prawa podatkowego lub rachunkowego , dane będą również przetwarzane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego (maksymalnie prawie 6 lat) w którym zdarzenie podatkowe miało miejsce lub upływał termin płatności podatku. W przypadku powstania po naszej stronie roszczeń lub skierowania do nas roszczeń, Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane przez czas niezbędny do  dochodzenia roszeń, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

V. Prawa przysługujące Pani/Panu w związku z przetwarzaniem przez nas danych

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Osobie, której dane dotyczą na warunkach przewidzianych w RODO, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także w niektórych sytuacjach prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia jej w każdym czasie, co nie będzie jednak miało wpływu na legalność uprzednio podejmowanych na jej podstawie przez SFP działań.

Pani/Pana zgłoszenia będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania przez nas zgłoszenia, a w sprawach skomplikowanych lub z uwagi na ilość przekazanych nam żądań termin ten może ulec wydłużeniu do 90 dni.
Ostatnia aktualizacja:  25.05.2018
Roczne Sprawozdania Zarządu
Dofinansowania
Copyright © by Stowarzyszenie Filmowców Polskich 2002 - 2019
Scroll