PORTAL
start
Aktualności
Filmy polskie
Box office
Baza wiedzy
Książki filmowe
Dokument
Scenarzyści
Po godzinach
Blogi
Konkursy
SFP
start
Wydarzenia
Komunikaty
Pożegnania
Zostań członkiem SFP
Informacje
Dla członków SFP
Kontakt
ZAPA
www.zapa.org.pl
Komunikaty
Informacje
Zapisy do ZAPA
Kontakt
KINO KULTURA
www.kinokultura.pl
Aktualności
Informacje
Repertuar
Kontakt
STUDIO MUNKA
www.studiomunka.pl
Aktualności
Informacje
Zgłoś projekt
Kontakt
AKTORZY POLSCY
www.aktorzypolscy.pl
Aktualności
Informacje
Szukaj
Kontakt
FILMOWCY POLSCY
www.filmowcypolscy.pl
Aktualnosci
Informacje
Szukaj
Kontakt
MAGAZYN FILMOWY
start
O magazynie
Kontakt
STARA ŁAŹNIA
www.restauracjalaznia.pl
Aktualności
Informacje
Rezerwacja
Kontakt
PKMW
start
Aktualności
Filmy
O programie
Kontakt
Portal
SFP
ZAPA
Kino Kultura
Studio Munka
Magazyn Filmowy
Stara Łaźnia
PKMW
MENU

POLITYKA PRYWATNOŚCI  PORTALU www.sfp.org.pl


1.    DEFINICJE
2.    KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?
3.    W JAKIM CELU ZBIERAMY TWOJE DANE?
4.    NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE?
5.    CZY PODANIE DANYCH JEST OBOWIĄZKOWE?
6.    KOMU BĘDZIEMY UDOSTĘPNIAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?
7.    OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
8.    TWOJE PRAWA
9.    PRAWA AUTORSKIE
10.    DO CZEGO WYKORZYSTUJEMY PLIKI COOKIES?
11.    BEZPIECZEŃSTWO
12.    ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI 
1.    DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Dane osobowe (dane) –   informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez SFP w celu prawidłowego świadczenia usług określonych w regulaminach usług świadczonych drogą elektroniczną, oferowanych w ramach prowadzonych przez SFP portali internetowych,  jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem portali oraz w innych celach wskazanych w odpowiedniej zgodzie udzielonej przez użytkownika.

Portal – oznacza jeden z portali internetowych prowadzony przez SFP pod domenami:   www.sfp.org.pl; www.filmowcypolscy.pl; www.aktorzypolscy.pl

SFP – Stowarzyszenie Filmowców Polskich z siedzibą w Warszawie 00-834, ul. Pańska 85.

Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między użytkownikiem a SFP z chwilą akceptacji regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach jednego z portali.
Usługa - wszelkie świadczenia SFP na rzecz użytkowników wykonywane w ramach umowy.

Użytkownik - osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną oferowanego w ramach prowadzonych przez SFP portali internetowych  i zawarcie w ten sposób umowy uzyskała dostęp do usługi. Użytkownikiem może być również osoba fizyczna małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.

Polityka – oznacza niniejszy dokument.

Cookies – dane informatyczne, w tym niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane w urządzeniach końcowych, które umożliwiają użytkownikom korzystanie w sposób prawidłowy z dostępnych w portalach informacji i funkcjonalności.

RODO- ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Urządzenie końcowe – elektroniczne urządzenie za pośrednictwem którego użytkownik uzyskuje dostęp do portalu.

2.    KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?

Administratorem Twoich danych osobowych jest  Stowarzyszenie Filmowców Polskich z siedzibą w Warszawie, ul. Pańska 85, 00-834 Warszawa, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000068354, NIP: 5251288627, REGON: 000818002.

3.    W JAKIM CELU ZBIERAMY TWOJE DANE?

Informacje ogólne

Współpraca z nami lub korzystanie z portalu może wiązać się z potrzebą przekazania nam Twoich danych osobowych. Pobrane dane zachowujemy w ścisłej poufności i wykorzystujemy jedynie do celów, o których Cię poinformowaliśmy.

Dane zbierane podczas rejestracji

Podczas rejestracji w portalu poprosimy Cię o podanie Twoich danych osobowych. Potrzebujemy tych danych, aby świadczyć Ci usługi przez nasz portal, z której zamierzasz skorzystać. W przypadku dokonania przez Ciebie rejestracji w portalu, będziemy przetwarzać Twoje dane podane przy rejestracji w celu świadczenia usług opisanych w regulaminach usług świadczonych drogą elektroniczną zamieszczonych w portalu.

Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę będziemy także przetwarzać udostępnione przez Ciebie dane w celach marketingowych.

Dane zbierane automatycznie

Podczas Twojej wizyty na portalu pewne Twoje dane będą zbierane automatycznie. Podczas korzystania przez Ciebie z portalu zbieramy i gromadzimy informacje takie jak: Twój adres IP, adres URL żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, data i godzina korzystania z portalu, typ i wersja systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu, dane zbierane w dziennikach serwera a także inne podobne informacje. Powyższe dane będziemy wykorzystywali w celu wykonania prawidłowej transmisji komunikatów w portalu, jak też w celu dostarczania usługi żądanej przez Ciebie w sposób prawidłowy.

Dane zebrane automatycznie będziemy również wykorzystywać do badania ruchu na stronach naszego portalu oraz pomiarów popularności portalu. Dane te będą również wykorzystywane do badania rynku, opinii lub prowadzenia analiz statystycznych.

Pozostałe dane

Gdy podasz nam Twoje dane w celu zawarcia umowy będziemy przetwarzać Twoje dane w celu zawarcia umowy i następnie w celu jej wykonania, jeśli do zawarcia umowy dojdzie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

Gdy kontaktujesz się z nami celem dokonania różnych czynności lub uzyskania informacji (np. złożenia reklamacji) za pomocą strony internetowej, telefonu, czy też poczty e-mail, ponownie wymagać będziemy przekazania nam Twoich danych osobowych celem potwierdzenia Twojej tożsamości i możliwości zwrotnego kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Dotyczy to tych samych danych osobowych, które wcześniej podałeś. Może się jednak zdarzyć, że z uwagi na specyfikę Twojego żądania lub prośby, będziemy musieli pobrać od Ciebie jeszcze inne dane. Powyżej wymienione dane będziemy przetwarzać w celu realizacji żądanych przez Ciebie czynności lub w celu przekazania Ci informacji, o które poprosisz – w zależności od tego, która sytuacja ma miejsce.

4.    NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

Wszelkie zbierane przez nas dane przetwarzamy zgodnie z celem, w jakim zostały one zebrane oraz na podstawie właściwych przepisów prawa. Podstawą uprawniającą nas do przetwarzania Twoich danych osobowych może być:

 • Twoja zgoda;
 • zawarta między nami umowa (którą jest także świadczenie usług drogą elektroniczną, opisanych w regulaminach zamieszczonych na stronie internetowej portalu);
 • prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas lub przez osobę trzecią.

Przetwarzanie danych na podstawie zgody

Ilekroć będziemy Cię pytali o zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, prawną podstawą uprawniającą nas do przetwarzania danych będzie Twoja zgoda.

W niektórych przypadkach zgodę możesz wyrazić przez wpisanie danych w polach oznaczonych jako nieobowiązkowe. W takim przypadku będziemy przetwarzać te dane w celu opisanym przy tych polach.

Będziemy Cię pytali o zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych zapisanych w plikach cookies i im podobnych technologiach stosowanych w portalu przez nas w celu marketingowym, obejmującym analitykę w celach marketingowych i innych usług w naszym portalu.

Przetwarzanie danych na podstawie umowy

Będziemy przetwarzać Twoje dane, gdy jest to niezbędne do zawarcia umowy, której jesteś stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy. W sytuacji, gdy będziemy od Ciebie pobierać dane, które są niezbędne do świadczenia przez nas usług wskazanych w regulaminach świadczenia usług drogą elektroniczną umieszczanych w portalu, dane te będą przez nas przetwarzane na podstawie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

Prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas lub przez osobę trzecią
Twoje dane będą przez nas przetwarzane, gdy będzie to niezbędne do celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez nas lub przez osoby trzecie (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Nie będziemy jednak przetwarzać Twoich danych osobowych w sytuacji, gdy okaże się, że nadrzędny charakter wobec naszych interesów i ww. interesów osoby trzeciej będą miały Twoje interesy lub Twoje podstawowe prawa i wolności.

Z powyższych względów informujemy, że na podstawie naszego uzasadnionego interesu będziemy przetwarzać Twoje dane dla własnych celów promowania działalności SFP poprzez portal wyświetlając Ci określone treści. Nie będziemy Cię jednak profilować , ani śledzić Twoich preferencji). Dane będziemy też przetwarzać dla celów dochodzenia praw i obrony przed roszczeniami, a więc dla celów dowodowych.

Na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu będziemy również przetwarzać Twoje dane osobowe w celach analitycznych, co będzie polegało na badaniu i analizie ruchu w naszym portalu, prowadzenia badań rynku i badań opinii. Badania te wykonujemy we własnym zakresie lub zlecamy zewnętrznym firmom badawczym. Wyniki badań mają formę zagregowaną i zanonimizowaną.

5.    CZY PODANIE DANYCH JEST OBOWIĄZKOWE?

W przypadku zawarcia i wykonywania umowy pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny.

W sytuacji, gdy pozyskujemy Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jest ona całkowicie dobrowolna. Jeśli nie wyrazisz zgody, o którą prosimy wówczas nie podejmiemy działań których dotyczy ta zgoda. Możesz cofnąć wyrażoną zgodę w każdej chwili. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.    KOMU BĘDZIEMY UDOSTĘPNIAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

W niektórych sytuacjach przekazujemy Twoje dane osobowe podmiotom trzecim. Odbiorcami Twoich danych są:

 • podmioty, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający), będą to np. podmioty świadczące usługi analityczne i badania opinii w Internecie, podmioty dostarczające lub serwisujące nam serwery, kancelarie prawne lub firmy consultingowe nam doradzające, bądź inne podmioty wspierające naszą działalność, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych.

7.    OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Okres przechowywania danych powiązany jest z celami i podstawami przetwarzania.
Twoje dane przekazane nam w związku z zawartą z nami umową świadczona drogą elektroniczną będziemy przechowywać przez okres obowiązywania umowy jak również po jej rozwiązaniu przez okres 6 lat z uwagi na terminy przedawnienia roszczeń. Po upływie ww. terminu  dane będą przechowywane jedynie dla celów ich usunięcia lub zanonimizowania, co będzie następowało zawsze w styczniu roku kalendarzowego następującego po roku kalendarzowym, w którym upłynął ww. termin 6 lat.

Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas będziemy przetwarzać Twoje dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy.

W pozostałym zakresie, za wyjątkiem danych z plików cookies, będziemy przetwarzać Twoje dane do czasu cofnięcia Twojej zgody, wyrażenia sprzeciwu lub do czasu żądania usunięcia danych, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat od czasu Twojej ostatniej aktywności w portalu. Przy czym, po upływie tego terminu dane będą przechowywane jedynie dla celów ich usunięcia lub zanonimizowania, co będzie następowało zawsze w styczniu roku kalendarzowego następującego po roku kalendarzowym, w którym upłynął ww. termin 3 lat.

W sytuacji, gdy nie będzie możliwe ustalenie Twojej ostatniej aktywności w portalu wówczas będziemy przetwarzać Twoje dane do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Informacje wynikające z plików cookies będą przechowywane w przeglądarce Twego urządzenia końcowego maksymalnie przez okres 1 roku. Szczegółowe informacje o okresach przechowywania poszczególnych plików cookies znajdują się poniżej. Możesz także w każdej chwili skasować je samodzielnie, korzystając z ustawień przeglądarki internetowej.

Po upływie wskazanych okresów Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

8.    TWOJE PRAWA

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień. Możesz z nich skorzystać, jak również uzyskać więcej wyjaśnień, kontaktując się z naszym Inspektorem Ochrony Danych  mailowo: iod@sfp.org.pl. Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.

Przysługuje Tobie:

 • prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”);
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód ku temu;
 • prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Możesz także wycofać Twoją zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych, co może być różnoznaczne z rezygnacją przez Ciebie ze świadczonych przez nas usług za pośrednictwem portalu. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy będziemy uprawnieni do przechowywania tych danych na innej podstawie prawnej, o których była mowa wyżej.

Po wycofaniu zgody drogą mailową prześlemy Ci niezwłocznie potwierdzenie wpływu Twojego oświadczenia o cofnięciu zgody. Informujemy jednak, że z uwagi na złożoność naszych systemów IT, przetworzenie Twojego oświadczenia o wycofaniu zgody może zająć nam do 3 dni roboczych od otrzymania przez Ciebie naszego potwierdzenia.

Jeżeli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.    PRAWA AUTORSKIE

Informacje zawarte w portalu chronione są prawami autorskimi przysługującymi SFP lub innym podmiotom wskazanym w treści portalu lub na innych stronach internetowych, do których odsyła portal.

Aby zapoznać się z warunkami korzystania z innych stron internetowych, do których odsyła portal należy zapoznać się z politykami i regulaminami udostępnionymi przez administratorów tych portali.
Użytkownik może korzystać z portalu w sposób dozwolony w polityce oraz innych regulaminach zamieszczonych w portalu, w szczególności może korzystać z zamieszczanych w portalu informacji w sposób nieodpłatny z niekomercyjnym przeznaczeniem ich wykorzystania oraz wyłącznie na użytek własny.

Szczegółowe informacje o ochronie praw autorskich i zasadach korzystania z naszych utworów znajdują się w Regulaminie PORTALU www.sfp.org.pl (https://www.sfp.org.pl/regulamin )

10.    DO CZEGO WYKORZYSTUJEMY PLIKI COOKIES?

Cookies są krótkimi informacjami, które portal zapisuje na dysku Twojego urządzenia końcowego w postaci plików tekstowych, dzięki czemu jesteśmy w stanie obliczyć, jak dużym powodzeniem cieszy się nasz portal. Cookies w żaden sposób nie niszczą ani nie uszkadzają systemu w Twoim urządzeniu i zapisanych na nim plików, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to dane dotyczące jedynie sposobu i formy korzystania z portalu.

Z uwagi na okres przechowywania w ramach portalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.

Z uwagi na funkcję stosujemy w portalu następujące rodzaje plików cookies:

 • niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w portalu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach portalu,
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach portalu;
 • wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z portalu,
 • statystyczne służące do zliczania statystyk dotyczących portalu,
 • pliki cookies wtyczek społecznościowych odnoszące się do "wtyczek społecznościowych" na Facebooku, Twitterze, Instagramie, Youtubie. Są to części strony generowane bezpośrednio przez te witryny i zawarte na stronie hosta. Najczęstszym zastosowaniem wtyczek społecznościowych jest udostępnianie treści w sieciach społecznościowych.

Aby uzyskać większą przejrzystość i prostotę, poniżej znajdziesz adresy, w których wymienione są informacje i szczegóły dotyczące metod zarządzania plikami cookies wtyczek społecznościowych znajdują się:

 • Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies
 • Twitter: https://support.twitter.com/articles/20170514
 • Youtube: http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies
 • Instagram: https://instagram.com/legal/cookies

Dane jakie uzyskujemy za pomocą plików cookies co do zasady - nie pozwalają na Twoją identyfikację. W pewnych jednak przypadkach, zwłaszcza, gdy jesteś Użytkownikiem istnieje możliwość powiązania z Tobą konkretnych informacji wynikających z cookies. Akceptowanie plików cookies nie jest obowiązkowe do korzystania z portalu. Zaznaczamy jednak, że brak akceptacji niektórych plików cookies uniemożliwi poprawne działanie portalu. Abyśmy mogli trwale zapamiętać Twoją decyzję dotyczącą braku zgody na wykorzystywanie przez nas cookies w celach opisanych powyżej, jesteśmy zmuszeni zapisać na Twoim urządzeniu końcowym cookies przechowujące taką informację. Jeśli ustawienia Twojego urządzenia na to nie pozwalają, naturalnym zachowaniem będzie każdorazowe pytanie Cię o zgodę.

Aby nie otrzymywać cookies należy skorzystać z opcji przeglądarki internetowej wykorzystywanej do połączenia z portalem i wybrać opcję automatycznego odrzucania. Ustawienia te zazwyczaj pozwalają też zarządzać cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach masz możliwość m.in.:

 • zaakceptowania obsługi cookies, co pozwoli Ci na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez portal,
 • określenia preferowanych indywidualnych ustawień dla różnych typów cookies, na przykład akceptowania plików trwałych jako sesyjnych itp.
 • blokowania lub usuwania cookies.

W celu dokonania zmiany ustawień używanej przez Ciebie przeglądarki, warto zapoznać się z informacjami dostawców tych przeglądarek
   
 • Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/products/firefox/privacy-and-security
 • Microsoft Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 • Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=pl
 • Opera: https://help.opera.com/pl/latest/security-and-privacy/
 • Apple Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

Poniżej zamieszamy listę plików cookies jakie są zbierane przez nasze portale wraz z okresem ich przechowywania:

WWW.SFP.ORG.PL
  
 nazwa    
 funkcja    
 ważność
 nl2_00   
 nawigacja   
 sesja
 nl2_01   
 nawigacja   
 sesja
 nl2_02   
 nawigacja   
 sesja
 nl2_03   
 nawigacja   
 sesja
 nl2_04   
 nawigacja   
 sesja
 nl2_05   
 nawigacja   
 sesja
 nl2_06   
 nawigacja   
 sesja
 nl2_07   
 nawigacja   
 sesja
 nl2_08   
 nawigacja   
 sesja
 nl2_09   
 nawigacja   
 sesja
 il_01   
 nawigacja   
 sesja
 il_02   
 nawigacja   
 sesja
 il_03   
 nawigacja   
 sesja
 pkmw_01   
 nawigacja   
 sesja
 pkmw_02   
 nawigacja   
 sesja
 pkmw_03   
 nawigacja   
 sesja
 kb_01   
 nawigacja   
 sesja
 kb_02   
 nawigacja   
 sesja
 m3_01   
 nawigacja   
 sesja
 m3_02   
 nawigacja   
 sesja
 bkl_01   
 nawigacja   
 sesja
 bkl_02   
 nawigacja   
 sesja
 bkl_03   
 nawigacja   
 sesja
 bkl_04   
 nawigacja   
 sesja
 bkl_05   
 nawigacja   
 sesja
 nl_01   
 nawigacja   
 sesja
 nl_02   
 nawigacja   
 sesja
 nl_03   
 nawigacja   
 sesja
 nl_04   
 nawigacja   
 sesja
 nl_05   
 nawigacja   
 sesja
 nl_06   
 nawigacja   
 sesja
 nl_07   
 nawigacja   
 sesja
 nl_08   
 nawigacja   
 sesja
 nl_09   
 nawigacja   
 sesja
 il_01   
 nawigacja   
 sesja
 il_02   
 nawigacja   
 sesja
 il_03   
 nawigacja   
 sesja
 show_alert   
 alert na stronie głównej (okazjonalny)  2 dni
 cookieinfo   
 cookie alert  365 dni
 mf_01  nawigacja   
 sesja
 mo_01   
 nawigacja   
 sesja
 mo_02   
 nawigacja   
 sesja
 mo_03   
 nawigacja   
 sesja
 mo_04   
 nawigacja   
 sesja
 ql_01   
 nawigacja   
 sesja
 isl_01   
 nawigacja   
 sesja
 isl_02   
 nawigacja   
 sesja
 isl_03   
 nawigacja   
 sesja
 search_00   
 search   
 sesja
 search_01   
 search   
 sesja
 search_02   
 search   
 sesja
 search_03   
 search   
 sesja
 search_04   
 search   
 sesja
 bl_00   
 nawigacja   
 sesja
 bl_01   
 nawigacja   
 sesja
 bl_02   
 nawigacja   
 sesja
 bl_03   
 nawigacja   
 sesja
 bl_04   
 nawigacja   
 sesja
 bl_05   
 nawigacja   
 sesja
 bl_06   
 nawigacja   
 sesja
 bl_07   
 nawigacja   
 sesja
 bl_08   
 nawigacja   
 sesja
 bl_09   
 nawigacja   
 sesja
  
WWW.AKTORZYPOLSCY.PL

 nazwa    
 funkcja    
 ważność
 cookieinfo   
 cookie alert
 365 dni
 main_photo  wyświetlanie zdjęć na stronie głównej kolejność  100 dni
 cookiepp   
 lista wyników: ilość wyników na stronie  100 dni
 cookiept   
 lista wyników: typ zdjęcia głównego  100 dni
 cookieor   
 lista wyników: filtrowanie / sortowanie  100 dni
     
WWW.FILMOWCYPOLSCY.PL
      
 nazwa    
 funkcja    
 ważność
 cookieinfo   
 cookie alert  365 dni
 main_photo  wyświetlanie zdjęć na stronie głównej kolejność  100 dni
 cookiepp   
 lista wyników: ilość wyników na stronie  100 dni


11.    BEZPIECZEŃSTWO


Przykładamy wielką wagę do kwestii bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, żeby chronić Twoje dane przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem, przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem oraz ich utratą. Żaden sposób przesyłania danych przez Internet i żaden sposób elektronicznego lub fizycznego przechowywania nie jest jednak całkowicie bezpieczny. Prosimy Cię zatem ażebyś również zachował ostrożność podczas swoich działań w Internecie i nie podejmował działań wpływających na prawidłowe działanie stosowanych przez nas środków bezpieczeństwa.

12.    ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Nasza działalność będzie z czasem ulegać zmianie. Zmianie będą również ulegały technologie, standardy i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie. Oznacza to, że w przyszłości będziemy mogli, a czasem będziemy musieli, wprowadzać modyfikacje w niniejszej polityce. Za każdym razem, nowa wersja polityki będzie się pojawiała na stronie internetowej portalu wraz ze stosownym komunikatem i będzie obowiązywała w nowym brzmieniu od dnia powiadomienia o jej zmianie poprzez jej umieszczenie w portalu.

Z powyższych względów zalecamy okresowe przeglądanie polityki, przy czym o zmianie polityki od czasu jej ostatniego przeglądania można dowiedzieć się, sprawdzając informację o dacie rozpoczęcia jej obowiązywania, która znajduje się na początku dokumentu, a także jeśli odwiedzisz naszą stronę po zmianie polityki poinformujemy Cię o tym w stosownym komunikacie.

Ostatnia aktualizacja:  27.05.2020
Copyright © by Stowarzyszenie Filmowców Polskich 2002 - 2024
Scroll