PORTAL
start
Aktualności
Filmy polskie
Box office
Baza wiedzy
Książki filmowe
Dokument
Scenarzyści
Po godzinach
Blogi
Konkursy
SFP
start
Wydarzenia
Komunikaty
Pożegnania
Zostań członkiem SFP
Informacje
Dla członków SFP
Kontakt
ZAPA
www.zapa.org.pl
Komunikaty
Informacje
Zapisy do ZAPA
Kontakt
KINO KULTURA
www.kinokultura.pl
Aktualności
Informacje
Repertuar
Kontakt
STUDIO MUNKA
www.studiomunka.pl
Aktualności
Informacje
Zgłoś projekt
Kontakt
AKTORZY POLSCY
www.aktorzypolscy.pl
Aktualności
Informacje
Szukaj
Kontakt
FILMOWCY POLSCY
www.filmowcypolscy.pl
Aktualnosci
Informacje
Szukaj
Kontakt
MAGAZYN FILMOWY
start
O magazynie
Kontakt
STARA ŁAŹNIA
www.restauracjalaznia.pl
Aktualności
Informacje
Rezerwacja
Kontakt
PKMW
start
Aktualności
Filmy
O programie
Kontakt
Portal
SFP
ZAPA
Kino Kultura
Studio Munka
Magazyn Filmowy
Stara Łaźnia
PKMW
Aktorzy Polscy
Filmowcy Polscy
MENU

REGULAMIN PORTALU www.sfp.org.pl

 


SPIS TREŚCI:
• Art. 1.  WSTĘP
• Art. 2.  DEFINICJE
• Art. 3.  TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z PORTALU
• Art. 4.  UCZESTNICTWO W PORTALU
• Art. 5.  DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI
• Art. 6.  PRAWA AUTORSKIE i PRAWA DO BAZY DANYCH
• Art. 7.  ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU
• Art. 8.  ZABLOKOWANIE/USUNIĘCIE KONTA
• Art. 9.  ODPOWIEDZIALNOŚĆ
• Art. 10.  REKLAMACJE
• Art. 11.  PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

 

ART. 1 WSTĘP
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu internetowego funkcjonującego pod domeną www.sfp.org.pl  oraz świadczenia i korzystania z Usług. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności SFP jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Portal. 

Warunkiem korzystania z Usług jest dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu (wraz z załącznikami) i jego akceptacja przez Użytkownika. W razie zmiany Regulaminu, Użytkownik może zaakceptować zmianę Regulaminu i korzystać z Usług na zasadach określonych w zmienionym Regulaminie lub wypowiedzieć Umowę na zasadach określonych w Regulaminie obowiązującym Użytkownika. W przypadku, gdy Użytkownik nie wypowie Umowy, zmieniony Regulamin wchodzi w życie we wskazanym terminie.
Nazwa Portalu, jego koncepcja, wygląd graficzny, logo, elementy grafiki, znaki towarowe, pozostała zawartość, oprogramowanie oraz Baza Danych podlegają ochronie prawnej.

 ART. 2 DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
a. Baza Danych - oznacza zbiór danych oraz innych materiałów i elementów (w tym w szczególności utworów fotograficznych, literackich, znaków towarowych), zgromadzonych przez SFP, według określonej systematyki lub metody, dotyczące filmu polskiego i zagranicznego, zawierająca informacje w szczególności o polskich i zagranicznych filmach fabularnych, kinowych, serialach telewizyjnych, filmach dokumentalnych, animowanych, indywidualnie dostępnych w jakikolwiek sposób, w tym środkami elektronicznymi, wymagający istotnego, co do jakości lub ilości, nakładu inwestycyjnego w celu sporządzenia, weryfikacji lub prezentacji jego zawartości;
b. Dane – treści, w szczególności informacje, zdjęcia, wpisy, opisy, komentarze, które Użytkownik dobrowolnie umieszcza w Portalu;
c. Dane Osobowe - zgromadzone w ramach formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem  https://www.sfp.org.pl/profil  informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez SFP w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w szczególności w Regulaminie Portalu, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Portalu oraz w innych celach wskazanych w odpowiedniej zgodzie udzielonej przez Użytkownika. Dane Osobowe zawierają następujące informacje o osobie: imię, nazwisko, data urodzenia,  płeć, adres email, login, hasło, adres IP rejestracji w portalu, data rejestracji  w portalu, adres IP aktywacji konta w portalu, data aktywacji konta w portalu, adres IP ostatniego logowania w portalu, data ostatniego logowania w portalu;
d. Konto - strona/przestrzeń serwerowa Portalu, udostępniona Użytkownikowi, na której Użytkownik może zamieszczać Dane, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy,
e. Login Użytkownika - ciąg znaków wprowadzonych przez Użytkownika w Portalu na etapie tworzenia Konta, umożliwiający późniejszą identyfikację Użytkownika podczas korzystania z Portalu. Login, jako techniczny, unikalny ciąg znaków, nie ulega zmianie;
f. Pobieranie danych – stałe lub czasowe przejęcie lub przeniesienie całości lub istotnej, co do jakości lub ilości, części zawartości Bazy Danych na inny nośnik, bez względu na sposób lub formę tego przejęcia lub przeniesienia;
g. Portal - portal internetowy prowadzony przez SFP pod domeną  portalfilmowy.pl;
h. Osoba - osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną;
i. Poczta - usługa dostępna dla Użytkowników służąca komunikacji wewnętrznej w ramach Portalu, przystosowana do wyświetlania wiadomości;
j. Regulamin - niniejszy dokument określający zasady korzystania z Portalu, w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników oraz SFP, wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część;
k. SFP – Stowarzyszenie Filmowców Polskich z siedzibą w Warszawie, ul. Pańska 85, 00-834 Warszawa, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000068354, NIP: 5251288627, REGON: 000818002;
l. Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Użytkownikiem a SFP z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, o treści odpowiadającej treści Regulaminu;
m. Usługa/Usługi - wszelkie świadczenia SFP na rzecz Użytkowników wykonywane w ramach Umowy, w tym w szczególności dostęp do Bazy Danych;
n. Usługi Płatne – Usługi, za które SFP pobiera dodatkową opłatę, w szczególności są to: VoD;
o. Użytkownik - osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu i zawierając Umowę uzyskała dostęp do Usług. Użytkownikiem może być również osoba fizyczna małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego;
p. Wiarygodna Wiadomość – wiadomość zaadresowana do Działu Obsługi Użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego pod adresem  naruszenie@portalfilmowy.pl, identyfikująca w sposób jednoznaczny treści, które potencjalnie naruszają przepisy prawne, w tym w szczególności dobra prawnie chronione Użytkownika/Osoby, które jako takie – na podstawie wniosku - powinny zostać usunięte bądź do których dostęp powinien zostać zablokowany. Wiarygodna Wiadomość powinna zawierać imię i nazwisko zgłaszającego, informacje wystarczające do zlokalizowania treści przez SFP (np. pełny, precyzyjny adres URL), jak również deklarację bądź oświadczenie, że zawiadamiający Użytkownik/Osoba pozostaje w dobrej wierze w zakresie przeświadczenia, że wskazane treści są bezprawne. Za Wiarygodną Wiadomość uznaje się również pisemne zawiadomienie/wezwanie organów i instytucji państwowych spełniające ustawowe przesłanki;
q. Wtórne wykorzystanie - publiczne udostępnienie Bazy Danych w dowolnej formie, a w szczególności poprzez rozpowszechnianie, bezpośrednie przekazywanie lub najem. 

ART. 3 TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z PORTALU
1. Administratorem Portalu  jest Stowarzyszenie Filmowców Polskich z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Pańska 85, 00-834 Warszawa.
2. Prowadzenie przez SFP Portalu obejmuje przede wszystkim:
a. dostęp do internetowej Bazy Danych zawierającej rekordy filmów polskich, zagranicznych oraz ludzi filmu;
b. dostęp do bazy artykułów, zawierających informacje o repertuarze kin, filmach na polskich ekranach, polskich i zagranicznych filmach w produkcji, wiadomości o ludziach związanych z filmem polskich i zagranicznym, informacje o wydarzeniach i imprezach związanych z filmem, informacje z branży filmowej w Polsce, a także do bazy artykułów filmoznawczych i profesjonalnych;
c. stworzenie platformy komunikacyjnej, m.in. poprzez prowadzenie przez SFP Bazy Kont umożliwiającej wyszukiwanie Użytkowników oraz wymianę korespondencji, uwag, opinii, jak również zawieranie nowych znajomości pomiędzy Użytkownikami;
d. udostępnianie przez SFP przestrzeni serwerowej w celu umieszczania w niej przez Użytkowników Danych,
3. Niezbędnym dla korzystania z Portalu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania zasobów sieci Internet, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail (z wyłączeniem tzw. tymczasowych adresów e-mail) z zastrzeżeniem ustępu 4. niniejszego artykułu. Dla poprawnego funkcjonowania serwisu wymagana jest jedna z przeglądarek:: MSIE 7 i wyższe, Firefox 3.x i wyższe, Opera 9.x i wyższe, Chrome i Safari 4.x i wyższe, a także  wtyczka multimedialna Flash 9 lub Silverlight 3 lub nowsza.
4. W ramach Portalu zabronione jest korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).
5. Użytkownik jest świadomy, że korzystanie z oprogramowania typu Adblock Plus lub Flashblock może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie Portalu lub może całkowicie uniemożliwić korzystanie z niego. 

ART. 4 UCZESTNICTWO W PORTALU 

1. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Korzystanie z Portalu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
2. Portal przeznaczony jest do korzystania przez Użytkowników.
3. Utworzenie i korzystanie z Konta w zakresie świadczonych przez SFP Usług i funkcjonalności w Portalu jest dobrowolne i bezpłatne (z wyłączeniem Usług Płatnych).
4. Użytkownik rejestrując się w Portalu i tworząc Konto podaje w tym celu dane obejmujące Dane Osobowe w sposób i na zasadach tam określonych. Z chwilą rejestracji zostaje zawarta Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną na czas nieokreślony.
5. W przypadku śmierci Użytkownika, będącego osobą fizyczną lub likwidacji Użytkownika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, Umowa wygasa. Konto Użytkownika zostaje usunięte na skutek zgłoszenia okoliczności sprawy do Działu Obsługi Użytkownika za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej pod adres: redakcja@portalfilmowy.pl
6. Procedura rejestracji polega na:
6.1.wypełnieniu i wysłaniu formularza na stronie https://www.sfp.org.pl/profil
a. dane obowiązkowe: login, hasło, email, zatwierdzenie regulaminu itd.;
b. dane nieobowiązkowe: data urodzenia, imię, nazwisko, płeć, konto polecające (nazwa konta istniejącego użytkownika portalu).
6.2. Odebranie e-maila wysłanego na adres email, podany przy rejestracji i kliknięcie na zawarty w nim link aktywacyjny.
7. Użytkownik Konta zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym swoich Danych Osobowych zgodnych z prawdą: imienia, nazwiska, daty urodzenia, adresu e-mail (za wyjątkiem tzw. tymczasowych adresów e-mail), płci. Użytkownik Konta nie jest uprawniony do umieszczania w Portalu Danych Osobowych osób trzecich oraz wizerunku osób trzecich, bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody tej Osoby.
8. Administrator zastrzega prawo do rozwiązania Umowy z Użytkownikiem, którego Konto było nieaktywne przez okres ostatnich dwunastu miesięcy.
9. Administrator może umożliwić Użytkownikom korzystanie z wielu funkcjonalności Portalu, m.in. z usługi łączenia kont z kontami Użytkowników w innych serwisach, w tym w szczególności:
a) może umożliwić Użytkownikom zaproszenie znajomych do grona Użytkowników Zarejestrowanych oraz do grona znajomych w ramach konta Użytkownika w Portalu. W celu wysłania zaproszenia Użytkownik dokonuje importu kontaktów zgromadzonych przez niego w skrzynce kontaktowej właściwej dla adresu e-mail podanego przy rejestracji w Portalu, a następnie wysyła, za pośrednictwem Portalu zaproszenie do wybranego znajomego. Zaproszenie może również zostać wysłane przez Użytkownika poprzez bezpośrednie wprowadzenie adresu e-mail zapraszanego, bez konieczności dokonywania importu, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Zaproszony znajomy w celu uzyskania statusu Użytkownika winien dokonać rejestracji w Portalu, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. Administrator nie będzie w żaden sposób przetwarzał danych osobowych, osób zaproszonych przez Użytkownika, z wyjątkiem sytuacji, w których zaproszona osoba przyjmie zaproszenie i przeprowadzi procedurę rejestracji w Portalu, uzyskując tym samym status Użytkownika;
b) może udostępnić usługę kojarzenia osób występujących jako znajomi w ramach profili Użytkownika w innych serwisach lub kojarzenia osób, których dane zawarte są we właściwych bazach Użytkownika stworzonych w ramach innych serwisów z osobami będącymi Użytkownikami. Usługa kojarzenia znajomych realizowana będzie za pośrednictwem udostępnionej Użytkownikowi aplikacji, a dane osobowe wskazanych w zdaniu poprzednim osób przetwarzane będą wyłącznie przez Użytkownika, z wyjątkiem sytuacji, w których osoby te uzyskają status Użytkowników; 
c) może udostępnić usługę dokonywania rejestracji w Portalu za pośrednictwem innych serwisów;
d) może udostępnić usługę importu do Portalu lub publikacji w Portalu (w ramach własnego profilu Użytkownika) danych zgromadzonych w ramach własnych profili Użytkownika w innych serwisach, w szczególności Danych Osobowych oraz danych o aktywnościach Użytkownika, (w zakresie poziomu prywatności ustawionego zgodnie z wyborem Użytkownika).
10. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika Konta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
a. zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia;
b. dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z Usług Portalu;
c. Dane Osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienione w trakcie korzystania z Portalu, są prawdziwe oraz Dane umieszczone w ramach Konta są zgodne z prawem, w szczególności nie naruszają praw i dóbr osobistych osób trzecich;
d. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych przez SFP, przekazanych pierwotnie w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienionych w trakcie korzystania z Portalu, w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w Regulaminie Portalu, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Portalu oraz marketingowych;
e. zezwalam na wykorzystywanie mojego wizerunku umieszczonego w Portalu w celu świadczenia przez SFP Usług i dostarczania funkcjonalności Portalu, jak również oświadczam, iż Osoby, których wizerunek umieściłem w Portalu udzieliły takiego zezwolenia;
f. wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany w ustawieniach Konta adres poczty elektronicznej oraz na Pocztę informacji systemowych, wiadomości od SFP oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Portalu;
g. umieszczenie na Koncie Danych Osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących innych Osób nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą tych Osób;
h. zezwalam na świadczenie przez SFP Usług w ramach mojego Konta na Portalu;
i. jestem świadomy odpowiedzialności, jaka ciąży na mnie za umieszczenie w Portalu Danych, Danych Osobowych oraz wizerunku osób trzecich bez odpowiedniego zezwolenia;
j. akceptuję i zobowiązuje się korzystać z Portalu zgodnie z Regulaminem oraz przeznaczeniem Portalu, wynikającym z postanowień Regulaminu;
k. akceptuję i wyrażam zgodę na usunięcie przez SFP w szczególności umieszczanych przeze mnie w Portalu Danych, które naruszają dobre obyczaje, propagują szkodliwe dla zdrowia typy zachowań;
l. akceptuję i wyrażam zgodę na swobodne, w szczególności podyktowane względami technicznymi lub prawnymi, modyfikowanie lub usuwanie przez SFP wyglądu Portalu w tym wyglądu/układu, etc. mojego Konta, jak również umieszczania w ramach Portalu lub Konta (w tym również w ramach Poczty) informacji, okien, banerów, reklam;
m. w trosce o jakość i poziom Portalu, akceptuję i wyrażam zgodę na swobodne ustalanie przez SFP zawartości Portalu, w tym także na usuwanie i modyfikowanie Danych oraz Usług w Portalu, uniemożliwienia Użytkownikowi dostępu do Portalu, zaprzestania prowadzenia Portalu, a także każdej z jego Usług, przeniesienia praw do Portalu oraz na podjęcie wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Portalem. Podstawą usunięcia/zablokowania treści może być w szczególności Wiarygodna Wiadomość. 

ART. 5 DANE OSOBOWE 

1. Z chwilą akceptacji niniejszego Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez SFP, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu.
2. Administratorem Danych Osobowych jest Stowarzyszenie Filmowców Polskich z siedzibą w Warszawie.
3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą przez Administratora i podmioty działające na jego zlecenie w związku z obsługą lub funkcjonowaniem  Portalu. Dane Osobowe Użytkownika przetwarzane będą w celu świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu, a w szczególności w celu komunikacji z Użytkownikiem oraz w celach marketingowych.
4. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane podawane przez Użytkownika w procesie rejestracji w Portalu. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie następujący zakres czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie, opracowywanie. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku Nr 144 poz. 1204).
5. Dokonując rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez SFP Danych Osobowych w celach marketingowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku oraz na wysyłanie przez SFP na podany przez Użytkownika przy rejestracji adres poczty elektronicznej treści informacyjnych oraz treści o charakterze informacji handlowej pochodzących od SFP lub osób działających na jego zlecenie. Dane Osobowe Użytkowników przetwarzane będą w celach marketingowych oraz w prawnie usprawiedliwionym celu SFP, tj. marketingu bezpośrednim własnych produktów lub usług SFP, jak również w celach informacyjnych, statystycznych, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez SFP zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. z 2002 roku, Nr 144, poz.1204).
6. Dane Osobowe podawane są przez Użytkownika dobrowolnie, a Użytkownik ma prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika Portalu odbywać się będzie poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie procesu rejestracji. Po usunięciu konta Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku Nr 144 poz. 1204), a w szczególności Administrator może przetwarzać te spośród danych, które będą niezbędne do wyjaśnienia okoliczności korzystania z Portalu niezgodnie z Regulaminem.
7. Użytkownik ma obowiązek aktualizować Dane Osobowe podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych Danych Osobowych.
8. SFP ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie z Portalu od weryfikacji danych osobowych Użytkownika oraz od weryfikacji legalności przetwarzania przez Użytkownika danych osobowych oraz wizerunku osób trzecich lub legalności innych danych udostępnianych w Portalu. W przypadku powzięcia wątpliwości co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika Danych Osobowych w formularzu rejestracyjnym, SFP może zablokować Konto do czasu wyjaśnienia sprawy. 

ART. 6 PRAWA AUTORSKIE i PRAWA DO BAZY DANYCH

1. Użytkownik poprzez umieszczenie Danych, w szczególności wizerunku, materiałów lub wypowiedzi na Koncie, które stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.) udziela Administratorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji, bez ograniczeń czasowych i przestrzennych, na wykorzystywanie przez Administratora Danych na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Danych i Danych Osobowych – utrwalanie w pamięci komputera, serwerach, określoną techniką, w tym techniką, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie rozpowszechniania Danych - publiczne udostępnianie Danych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
2.  Użytkownik zobowiązuje się do niewypowiadania licencji, o której mowa w ust. 1 niniejszego artykułu przez czas obowiązywania Umowy, stanowiącej przedmiot niniejszego Regulaminu. W przypadku wypowiedzenia licencji wbrew zobowiązaniu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, SFP ma prawo rozwiązać Umowę z Użytkownikiem oraz usunąć Konto Użytkownika bez wypowiedzenia.
3. SFP jest producentem Bazy Danych. SFP przysługuje wyłączne i zbywalne prawo pobierania danych z Bazy Danych i wtórnego ich wykorzystania w całości lub w istotnej części, co do jakości i ilości.
4. Treść Bazy Danych chroniona jest na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
5. Zamieszczone na stronach internetowych portalu www.sfp.org.pl materiały sygnowane skrótem "PAP" stanowią element Serwisu PAP będącym bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie, chronionych przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Stowarzyszeniem Filmowców Polskich na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

ART. 7 ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU 

1. Podawane przez Użytkownika Dane oraz Dane Osobowe mogą być przetwarzane przez SFP wyłącznie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z  2002 r., Nr 101, poz. 926 tekst jedn.), w tym w szczególności w zakresie koniecznym do realizacji Umowy, gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem Umowy, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez SFP albo odbiorców Danych Osobowych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności Użytkownika. Za prawnie usprawiedliwiony cel, o którym mowa w ust. 1 pkt. 5, uważa się w szczególności: marketing bezpośredni własnych produktów lub usług SFP i dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Każdy Użytkownik może mieć tylko 1 (jedno) Konto. Założenie przez Użytkownika więcej niż jednego Konta wymaga uprzedniej zgody wyrażonej przez SFP. Zakazuje się udostępniania swojego Konta innym Osobom, jak również korzystania z Kont należących do innych Osób.
3. Niedopuszczalne są działania mogące w szczególności utrudniać lub destabilizować działanie Portalu lub narazić Portal na utratę renomy lub dobrego imienia. W przypadku stwierdzenia przez SFP, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, SFP może niezwłocznie zablokować lub usunąć jego Konto/Konta.
4. Zawierając Umowę, Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:
a. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Portalu oraz od korzystania z Usług Portalu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników;
b. przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw do Bazy Danych, praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych SFP oraz innych podmiotów;
c. korzystania z Bazy Danych w zakresie wskazanym w art. 6 ust. 3 Regulaminu;
d. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu;
e. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Portalu, a także działań polegających w szczególności na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników;
f. niepodejmowania jakichkolwiek działań na szkodę SFP, Użytkowników i innych podmiotów, w szczególności poprzez zamieszczanie treści naruszających dobra osobiste osób trzecich, jak również poprzez wykorzystywanie nieprawdziwych lub poufnych informacji;
g. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które szerzą propagandę lub symbole organizacji, które w Rzeczpospolitej Polskiej są uznane za nielegalne;
h. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które służą do podstępnego uzyskiwania od innych Użytkowników haseł i danych identyfikacyjnych, w szczególności w szeroko rozumianych celach komercyjnych lub w celach niezgodnych z prawem;
i. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań z wykorzystaniem w szczególności wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają działanie Portalu lub sprzętu komputerowego albo w inny sposób umożliwiają nieuprawnione korzystanie lub dostęp do komputera bądź sieci komputerowej;
j. powstrzymywania się od jakiejkolwiek działalności, która wpływa na automatyzację korzystania z Portalu (automatyczne dodawanie komentarzy, wyświetlanie, itp.), w tym między innymi korzystania ze skryptów w celu wysyłania komentarzy, wiadomości, aktualizacji Portalu.
5. Zabrania się Użytkownikom umieszczania w ramach Portalu i rozpowszechniania za jego pośrednictwem:
a. oprogramowania objętego prawami innych Osób - bez właściwego upoważnienia;
b. oprogramowania przeznaczonego w szczególności do nieuprawnionego niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych;
c. haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej.
6. Zamieszczanie w Portalu treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione. Dostęp do ww. treści oraz Konta ich autorów może zostać uniemożliwiony, w szczególności po otrzymaniu urzędowego zawiadomienia lub uzyskaniu Wiarygodnej Wiadomości o bezprawnym charakterze Danych lub związanej z nimi działalności.
7. Zabrania się Użytkownikom wykorzystywania Portalu w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa, tzn. w szczególności zabronione jest:
a. umieszczanie Danych, tj. treści lub zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, jak również treści epatujących choćby częściową nagością lub sugestywnych, odnoszących się w sposób dorozumiany do ww. treści, naruszających zarówno polskie, jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną, itp.);
b. umieszczanie Danych, treści lub zdjęć naruszających dobra osobiste osób trzecich;
c. rozsyłania spamu/niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, itp.;
d. wielokrotne wysłanie tej samej wiadomości lub wielu różnych wiadomości w bardzo krótkich odstępach czasu (flooding);
e. podszywanie się pod osobę trzecią wykorzystując jej wizerunek lub inne jej Dane Osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej (stalking);
f. używanie słów powszechnie uznawanych za obelżywe. 

ART. 8 ZABLOKOWANIE I/LUB USUNIĘCIE KONTA 

1. SFP ma prawo zarówno do zablokowania, jak i usunięcia Konta Użytkownika w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, w szczególności w przypadku:
a. podejmowania działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Portalu oraz korzystania z Usług Portalu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników;
b. naruszania autorskich praw majątkowych oraz praw do Bazy Danych, praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych SFP oraz innych podmiotów;
c. podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę SFP, Użytkowników i innych podmiotów, w szczególności poprzez zamieszczanie treści naruszających dobra osobiste osób trzecich,
d. szerzenia propagandy lub symboli organizacji, które w Rzeczpospolitej Polskiej są uznane za nielegalne;
e. podstępnego uzyskiwania od innych Użytkowników haseł i danych identyfikacyjnych, w szczególności w szeroko rozumianych celach komercyjnych lub w celach niezgodnych z prawem;
f. wykorzystywania wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają działanie Portalu lub sprzętu komputerowego albo w inny sposób umożliwiają nieuprawnione korzystanie lub dostęp do komputera bądź sieci komputerowej.
2. W przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania Wiarygodnej Wiadomości o bezprawnym charakterze Danych umieszczonych przez Użytkownika. SFP niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych Danych, usuwając je z Portalu.
3. W przypadku usunięcia Danych z Portalu, w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze Danych, SFP nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych Danych.
4. W przypadku usunięcia Danych z Portalu, w razie uzyskania Wiarygodnej Wiadomość o bezprawnym charakterze Danych, SFP niezwłocznie zawiadomi Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Danych przez niego udostępnionych. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, SFP nie odpowiada względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do Danych przez niego udostępnionych.
5. Za treść Danych umieszczonych na Portalu oraz za treść komentarzy, wiadomości e-mail wysłanych z konta Użytkowników, SFP nie ponosi odpowiedzialności. Odpowiedzialność, o której mowa w zdaniu poprzedzającym ponoszą w stosunku do osób trzecich bezpośrednio Użytkownicy.
6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że usunięcie Konta równoznaczne jest dla tego Użytkownika z bezpowrotną utratą wszystkich zgromadzonych w ramach tego Konta Danych.
7. Użytkownik może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny.
8. Rozwiązanie Umowy przez Użytkownika polega na wysłaniu przez niego wniosku drogą mailową na adres redakcja@portalfilmowy.pl. Wniosek ten musi zostać wysłany z adresu e-mail, z którego Użytkownik dokonał rejestracji konta; musi zawierać login oraz aktualne hasło. Użytkownik, który w ten sposób rozwiązuje Umowę, oświadcza, że jest świadomy jednoczesnego bezpowrotnego dla tego Użytkownika usunięcia jego Danych.
9. Usunięcie Danych nie oznacza automatycznego usunięcia Danych Osobowych z Bazy Kont.
10. Po usunięciu lub zablokowaniu Konta, SFP przetwarza Dane Osobowe Użytkowników Portalu w zakresie określonym w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu:
a. należytego rozliczenia usług w ramach Portalu;
b. należytego zakończenia wykonywania usług na rzecz Użytkownika;
c. objęcia Użytkowników szczególną ochroną.
11. Umowa może zostać rozwiązana przez SFP poprzez zablokowanie jak i usunięcie Konta, niezależnie od innych postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności w sytuacji:
a. podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę Użytkowników oraz osób trzecich lub SFP;
b. umieszczenia na Koncie treści lub zdjęć obiektywnie mających negatywny wpływ na funkcjonowanie Portalu;
c. otrzymania przez SFP Wiarygodnej Wiadomości o bezprawnym charakterze Danych (również Danych Osobowych) lub związanej z tymi Danymi (Danymi Osobowymi) działalności danego Użytkownika;
d. otrzymaniu urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze Danych (również Danych Osobowych) lub związanej z tymi Danymi działalności danego Użytkownika;
e. kierowania do innych Użytkowników treści naruszających w obiektywnej ocenie dobre obyczaje, a w szczególności zniesławiających, obraźliwych, naruszających w jakikolwiek sposób dobra osobiste, nawołujących, nakłaniających lub podżegających do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, nękania innych osób. 

ART. 9 ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1. SFP nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę Danych na Kontach Użytkowników.
2. SFP nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Portalu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O planowanych przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni.
3. SFP nie ponosi odpowiedzialności za treści wiadomości prywatnych wysyłanych przez Użytkowników. Użytkownicy wysyłający wiadomości, których treść narusza prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich, mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
4. SFP nie ponosi odpowiedzialności za treści (w tym Dane) przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści (w tym Dane) umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami SFP. 

ART. 10 REKLAMACJE 

1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie SFP przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego pod adresem reklamacje@portalfilmowy.pl
2. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez SFP w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. SFP zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.
3. SFP zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Portalu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta.
4. Przed zadaniem pytania lub zgłoszenia problemu Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Pomocy dostępnej pod  adresem www.sfp.org.pl/pomoc 

ART. 11 PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE 

1. Regulamin jest dostępny pod adresem  www.sfp.org.pl/regulamin
2. SFP zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili z ważnych przyczyn (w szczególności podyktowanych względami technicznymi lub prawnymi), bez konieczności uzasadniania tych przyczyn Użytkownikom, z zastrzeżeniem ust. 3. niniejszego artykułu.
3. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, SFP poinformuje o tym Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Portalu oraz bezpośrednie poinformowanie za pośrednictwem wewnętrznej poczty w ramach Portalu.
4. Zmiana niniejszego Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od chwili udostępnienia Regulaminu w ramach Portalu.
5. Wszelkie załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.


Ostatnia aktualizacja:  28.08.2018
Copyright © by Stowarzyszenie Filmowców Polskich 2002 - 2022
Scroll