PORTAL
start
Aktualności
Filmy polskie
Box office
Baza wiedzy
Książki filmowe
Dokument
Scenarzyści
Po godzinach
Blogi
Konkursy
SFP
start
Wydarzenia
Komunikaty
Pożegnania
Zostań członkiem SFP
Informacje
Dla członków SFP
Kontakt
ZAPA
www.zapa.org.pl
Komunikaty
Informacje
Zapisy do ZAPA
Kontakt
KINO KULTURA
www.kinokultura.pl
Aktualności
Informacje
Repertuar
Kontakt
STUDIO MUNKA
www.studiomunka.pl
Aktualności
Informacje
Zgłoś projekt
Kontakt
AKTORZY POLSCY
www.aktorzypolscy.pl
Aktualności
Informacje
Szukaj
Kontakt
FILMOWCY POLSCY
www.filmowcypolscy.pl
Aktualnosci
Informacje
Szukaj
Kontakt
MAGAZYN FILMOWY
start
O magazynie
Kontakt
STARA ŁAŹNIA
www.restauracjalaznia.pl
Aktualności
Informacje
Rezerwacja
Kontakt
PKMW
start
Aktualności
Filmy
O programie
Kontakt
Portal
SFP
ZAPA
Kino Kultura
Studio Munka
Magazyn Filmowy
Stara Łaźnia
PKMW
MENU
Zarząd Główny Stowarzyszenia Filmowców Polskich z siedzibą w Warszawie (dalej: „SFP” lub „Stowarzyszenie”) serdecznie zaprasza na Zwyczajne Walne Zebranie Członków SFP, które odbędzie się w dniu 22 czerwca 2024 roku (sobota) w sali konferencyjnej Hotelu Hilton w Warszawie (sala konferencyjna „Warsaw Hall”) przy ulicy Grzybowskiej 63 w Warszawie o godzinie 10:30 w pierwszym terminie, a w przypadku braku kworum, w tym samym dniu i miejscu o godzinie 11:00 w drugim terminie.
Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków SFP będzie podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia przedstawionych sprawozdań oraz udzielenia absolutorium członkom Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej SFP, wybory Prezesa SFP, ewentualne zmiany w Statucie SFP, a także podjęcie uchwały sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego SFP oraz danych finansowych.

Koleżankom i Kolegom przybywającym spoza Warszawy zwracamy koszty podróży. Zwrot dokonywany jest na podstawie przedstawionych biletów PKP w II klasie pociągu pośpiesznego lub expresu lub (w przypadku dojazdu innym środkiem transportu) ryczałtowo w wysokości kosztu biletu w II klasie pociągu TLK na trasie z miejsca zamieszkania do Warszawy i z powrotem, oraz ewentualnie ryczałt za nocleg. Prosimy o zabranie ze sobą legitymacji członkowskich, ewentualnie dowodów osobistych lub paszportów oraz aktualnego numeru konta bankowego.

Uprzejmie informujemy, w zakresie wyborów Prezesa SFP, kandydaci na Prezesa SFP są zgłaszani w biurze Stowarzyszenia na co najmniej 3 tygodnie przed terminem Walnego Zebrania Członków. Wymogi dotyczące zgłoszenia kandydatów określa załącznik nr 1.

Jednocześnie dla Państwa komfortu, mając na uwadze konieczność przeprowadzenia rzetelnej rejestracji osób uprawnionych do uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków, w szczególności członków reprezentujących na Zebraniu innych członków Stowarzyszenia na podstawie pisemnego pełnomocnictwa, prosimy o przybycie z pewnym wyprzedzeniem przed godziną wyznaczoną jako pierwszy termin rozpoczęcia Zebrania i upewnienie się, że dysponują Państwo oryginałem pełnomocnictwa (ze względów prawnych kopie, zdjęcia, wydruki komputerowe zeskanowanych dokumentów, niepodpisane wydruki komputerowe itp. nie mogą być honorowane) – rejestrację rozpoczynamy od godz. 9:30.

W załączniku nr 2 informujemy o zasadach udzielania przez członków SFP pełnomocnictw do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków.

Zgodnie z aktualnym brzmieniem Statutu SFP, członkowi SFP biorącemu udział w Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków SFP może doradzać osoba niebędąca członkiem SFP. Zasady udziału doradców w Walnym Zebraniu Członków SFP określa załącznik nr 3.

Proponowany porządek obrad  Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków SFP:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków i przywitanie zebranych.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
 3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji ds. Uchwał.
 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej za rok 2023.
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności SFP za rok 2023, o którym mowa w art. 91 ust. 2 ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.
 8. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia przedstawionych sprawozdań oraz udzielenia absolutorium członkom Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej z wykonania przez nich obowiązków.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego SFP oraz danych finansowych, o których mowa w art. 91 ust. 3 ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, za rok 2024.
 11. Złożenie rezygnacji z funkcji Prezesa SFP przez Jacka Bromskiego.
 12. Wybory Prezesa SFP na dokończenie kadencji i ogłoszenie wyników.
 13. Rozpatrzenie wniosku o zmianę statutu SFP.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków.

W imieniu Zarządu Głównego SFP

Jacek Bromski
Prezes SFP

Prawo głosowania na Walnym Zebraniu Członków, w tym prawo wyboru członków organów Stowarzyszenia przysługuje członkowi Stowarzyszenia po dwóch latach od dnia przyjęcia do grona członków.

Do pobrania:

ZAWIADOMIENIE O ZWYCZAJNYM WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW

ZGŁOSZENIE KANDYDATURY NA PREZESA

ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE ZAPROSZENIA DORADCY
Ostatnia aktualizacja:  22.05.2024
DKF - informacje
Copyright © by Stowarzyszenie Filmowców Polskich 2002 - 2024
Scroll