PORTAL
start
Aktualności
Filmy polskie
Box office
Baza wiedzy
Książki filmowe
Dokument
Scenarzyści
Po godzinach
Blogi
Konkursy
SFP
start
Wydarzenia
Pożegnania
Zostań członkiem SFP
Informacje
Dla członków SFP
Kontakt
ZAPA
www.zapa.org.pl
Komunikaty
Informacje
Zapisy do ZAPA
Kontakt
KINO KULTURA
www.kinokultura.pl
Aktualności
Informacje
Repertuar
Kontakt
STUDIO MUNKA
www.studiomunka.pl
Aktualności
Informacje
Zgłoś projekt
Kontakt
AKTORZY POLSCY
www.aktorzypolscy.pl
Aktualności
Informacje
Szukaj
Kontakt
NIEPODLEGŁOŚĆ
FILMOWCY POLSCY
www.filmowcypolscy.pl
Aktualnosci
Informacje
Szukaj
Kontakt
MAGAZYN FILMOWY
start
O magazynie
Kontakt
STARA ŁAŹNIA
www.restauracjalaznia.pl
Aktualności
Informacje
Rezerwacja
Kontakt
PKMW
start
Aktualności
Filmy
O programie
Kontakt
Portal
SFP
ZAPA
Kino Kultura
Studio Munka
Magazyn Filmowy
Stara Łaźnia
Niepodległość
PKMW
Aktorzy Polscy
Filmowcy Polscy
MENU
Nadzwyczajny Walny Zjazd Stowarzyszenia Filmowców Polskich odbędzie się 23 marca 2019 roku (sobota) o godzinie 10.30 w sali konferencyjnej Hotelu Hilton w Warszawie (Grzybowska 63).
Warszawa, dnia 21 lutego 2019 roku

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Główny Stowarzyszenia Filmowców Polskich serdecznie zaprasza na Nadzwyczajny Walny Zjazd Stowarzyszenia Filmowców Polskich, który odbędzie się w dniu 23 marca 2019 roku (sobota) w sali konferencyjnej Hotelu Hilton w Warszawie (sala konferencyjna „Warsaw Hall”) przy ulicy Grzybowskiej 63 w Warszawie o godzinie 10.30 w pierwszym terminie, a w przypadku braku kworum, w tym samym dniu i miejscu o godzinie 11.00 w drugim terminie.

Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu będzie dokonanie zmian Statutu SFP celem dostosowania go do wymogów ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi z dnia 15 czerwca 2018 roku (Dz.U. z 2018poz 1293).

Koleżankom i Kolegom przybywającym spoza Warszawy zwracamy koszty podróży II klasą pociągu pośpiesznego lub expresu oraz ewentualnie ryczałt za nocleg. Prosimy o zabranie dowodów osobistych.

Jednocześnie dla Państwa komfortu, mając na uwadze konieczność przeprowadzenia rzetelnej rejestracji osób uprawnionych do uczestnictwa na Walnym Zjeździe, prosimy o przybycie z pewnym, standardowym wyprzedzeniem przed godziną wyznaczoną jako pierwszy termin rozpoczęcia Walnego Zjazdu – rejestrację rozpoczynamy od godz. 9.30.

Natomiast w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (Dz.U. z 2018 r. poz. 1293) uprzejmie informujemy, że zmianie uległy zasady udzielania przez członków SFP pełnomocnictw do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Walnym Zjeździe.

Zgodnie z nowymi zasadami:
1)    pełnomocnictwo udzielane jest wyłącznie w formie pisemnej i musi zostać załączone do protokołu Walnego Zjazdu, w związku z czym pełnomocnictwo musi być dostarczone przy rejestracji;
2)    pełnomocnictwo może obejmować jedynie umocowanie do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na najbliższym Walnym Zjeździe;
3)    pełnomocnictwo może być udzielone wyłącznie innemu członkowi Stowarzyszenia, jednak pod warunkiem, że udzielenie pełnomocnictwa nie będzie prowadzić do konfliktu interesów, w szczególności pełnomocnikiem nie może zostać ustanowiona osoba należąca do innej kategorii uprawnionych (przykładowo, producent nie może udzielić pełnomocnictwa autorowi);
4)    jeden pełnomocnik nie może reprezentować na Walnym Zjeździe więcej niż 7 członków SFP;
5)    pełnomocnikiem nie może być:
członek Zarządu Głównego,
członek Komisji Rewizyjnej,
pracownik SFP;

Proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu SFP:

1.    Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu i przywitanie zebranych przez Prezesa SFP p. Jacka Bromskiego;
2.    Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu;
3.    Stwierdzenie prawomocności Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu;
4.    Zatwierdzenie porządku obrad;
5.    Omówienie propozycji zmiany Statutu SFP i przeprowadzenie dyskusji;
6.    Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany Statutu SFP i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu SFP;
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zastosowania wobec organów SFP §18 ust. 2 dotychczasowego Statutu SFP do czasu zarejestrowania nowego Statutu w KRS i wyboru nowych władz SFP;
8.    Wolne wnioski;
9.    Zamknięcie Walnego Zjazdu.

W imieniu Zarządu Głównego SFP

Jacek Bromski
Prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich

***


gw
SFP
Ostatnia aktualizacja:  27.03.2019
fot. Borys Skrzyński/SFP
DKF SFP | 26.02. „Kafarnaum”
13-14 lutego restauracja Kultura będzie nieczynna
Copyright © by Stowarzyszenie Filmowców Polskich 2002 - 2019
Scroll