PORTAL
start
Aktualności
Filmy polskie
Box office
Baza wiedzy
Książki filmowe
Dokument
Scenarzyści
Po godzinach
Blogi
Konkursy
SFP
start
Wydarzenia
Komunikaty
Pożegnania
Zostań członkiem SFP
Informacje
Dla członków SFP
Kontakt
ZAPA
www.zapa.org.pl
Komunikaty
Informacje
Zapisy do ZAPA
Kontakt
KINO KULTURA
www.kinokultura.pl
Aktualności
Informacje
Repertuar
Kontakt
STUDIO MUNKA
www.studiomunka.pl
Aktualności
Informacje
Zgłoś projekt
Kontakt
AKTORZY POLSCY
www.aktorzypolscy.pl
Aktualności
Informacje
Szukaj
Kontakt
FILMOWCY POLSCY
www.filmowcypolscy.pl
Aktualnosci
Informacje
Szukaj
Kontakt
MAGAZYN FILMOWY
start
O magazynie
Kontakt
STARA ŁAŹNIA
www.restauracjalaznia.pl
Aktualności
Informacje
Rezerwacja
Kontakt
PKMW
start
Aktualności
Filmy
O programie
Kontakt
Portal
SFP
ZAPA
Kino Kultura
Studio Munka
Magazyn Filmowy
Stara Łaźnia
PKMW
Aktorzy Polscy
Filmowcy Polscy
MENU
SALON FILMOWY
  23.09.2011
Wykaz najważniejszych aktów prawnych kinematografii, w okresie 01.2005 - 07.2011, z krótkim opisem (pominięto postanowienia o nadaniu orderów i sprostowania błędów w ustawach):
 Wykaz najważniejszych aktów prawnych kinematografii, w okresie 01.2005 - 07.2011, z krótkim opisem (pominięto postanowienia o nadaniu orderów i sprostowania błędów w ustawach):

1.Rozporządzenie Rady Ministrów z 19 kwietnia 2005 r. ws. zakresu zadań objętych mecenatem państwa wykonywanych przez samorządowe instytucje filmowe i instytucje kultury oraz udzielania dotacji na te zadania, Dz.U. 74/2005 – Określenie i wymienienie programów w ramach których instytucje kultury i instytucje filmowe dla których jednostki samorządu terytorialnego są organem założycielskim mogą ubiegać się o dotację, wykaz programów operacyjnych i zadań dla tych instytucji. Opis wniosku do Ministerstwa Kultury ws. dotacji i wykaz istotnych elementów zawieranego porozumienia. Rozporządzenie zastąpiło poprzednie, w analogicznej sprawie, z 2004 r.


Fot. SFP

2.Ustawa o kinematografii z 30 czerwca 2005 r, Dz.U. 132/2005 – podstawowy akt prawny branży. Zakres działania mecenatu państwa i wyłączenia ustawowe. Definicje pojęć jak film, film polski, produkcja, producent, koproducent, dystrybucja, rozpowszechnianie, kino, itd. Zadania Ministra Kultury, powołanie PISF; jego organy i ich zadania. Określenie źródeł przychodów PISF i sposób ich pozyskiwania, m.in. od eksploatujących filmy. Określenie warunków i form dofinansowania przez PISF przedsięwzięć w sferze kinematografii, oraz metod rozliczeń i kontroli. Delegacja dla Ministra Kultury dot. wydania szczegółowych rozporządzeń. Opis zadań Filmoteki Narodowej, obowiązek dostarczania jej jednej kopii filmu. Inne regulacje prawne.

3.Zarządzenie Ministra Kultury z dnia 2 września 2005 ws. nadania statutu Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej, M.P. 52/2005 – Zarządzenie wdraża w życie załącznik jakim jest statut PISF. Zawiera on szczegółowe zadania Instytutu, wymienia organy (Dyrektor, Rada Instytutu), określa ich zadania, mówi ogólnie o strukturze wewnętrznej PISF i zasadach prowadzenia gospodarki finansowej.

4.Rozporządzenie Ministra Kultury z 18 sierpnia 2005, ws. Konkursu na dyrektora Polskiego Instytut Sztuki Filmowej, Dz.U. 160/2005 – określenie trybu przeprowadzania konkursu na dyrektora PISF oraz składu, zadań i sposobu działania powołanej w tym celu komisji konkursowej.

5.Rozporządzenie Ministra Kultury z 27 października 2005 ws. udzielania przez PISF dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii, Dz.U. 219/2005 – Podstawowy dokument dla starających się o dofinansowanie z PISF (akt później kilkakrotnie nowelizowany, jak niżej). Zawiera określenie szczegółowych warunków i trybu udzielania dofinansowań przez PISF przygotowania projektów filmów, produkcji filmów, dystrybucji i rozpowszechniania, promocji polskiej twórczości filmowej, upowszechniania kultury filmowej. Podaje kryteria oceny wniosków i limity kwotowe dla różnych przedmiotów dofinansowania. Zawiera opis  istotnych elementów wniosku o dofinansowanie oraz elementów zawieranej umowy z Instytutem..                                                                           

6.Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 24 listopada 2005 ws. szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania kontroli podmiotów otrzymujących dofinansowanie z PISF, Dz.U. 242/2005 – sposób kontroli podmiotów – beneficjentów PISF, która może nastąpi
7. w okresie od momentu otrzymania dofinansowania, do czasu upłynięcia 36 miesięcy po zakończeniu przedsięwzięcia lub liczone od daty rozliczenia dotacji. Zakres kontroli, tryb jej przeprowadzenia, obowiązki kontrolowanego, itp.

8.Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 21 marca 2006 zmieniające  rozporządzenie w sprawie udzielania przez  Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii, Dz.U. 50/2006 – zmiana art.24 rozporządzenia opisanego powyżej w punkcie 5, dotyczy trybu niezakończonych postępowań o dofinansowanie w Agencji Scenariuszowej, Agencji Promocji „Film Polski” i Agencji Produkcji Filmowej.

9.Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 22 września 2006 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej, Dz.U. 67/2006 – poprawki tekstu statutu PISF, dotyczące głównie obowiązków Dyrektora PISF ws. planowania i składania sprawozdań oraz trybu prac Rady Instytutu.

10.Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 maja 2006 zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez  Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii, Dz.U. 78/2006 – Określenie limitów kwotowych i procentowych dla projektów filmowych będących przedmiotem dofinansowania z PISF (ogólna zasada – nieprzekraczalny limit 50% budżetu przedsięwzięcia, wyjątki: nieprzekraczalny  limit 90% dla np. produkcji filmu trudnego i niskobudżetowego).

11.Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 października 2006, sygn.akt K 12/06, Dz.U. 187/2006 – Trybunał stwierdził że uprawnienie Dyrektora PISF zrównane z uprawnieniami organu podatkowego w związku z obowiązkiem wpłaty 1,5% przychodów na rzecz Instytutu, wynikające z art.19 ust.9 ustawy o kinematografii, jest zgodne z Konstytucją.

12.Rozporządzenie Rady Ministrów z 30 listopada 2006 zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa wykonywanych przez samorządowe instytucje filmowe i instytucje kultury oraz udzielania dotacji na te zadania., Dz.U. 221/2006 – Szerokie omówienie zasad ubiegania się o dotację z MKiDN na określone zadania, podanie wzorów wniosków o dofinansowanie (załączniki do rozporządzenia) oraz wskazanie terminów ich naboru (3 sesje w roku).

13.Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.,Dz.U. 249/2006 – Ustawa dot. ogólnych zasad gospodarowania środkami budżetowymi (finanse publiczne). W szczególności art.16 ustawy zmienia brzmienie art.10,13 i 17 ustawy o kinematografii, które mówią o trybie sporządzania i zatwierdzania rocznych planów działalności PISF w aspekcie gospodarowania środkami budżetowymi.

14.Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 stycznia 2007 zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez  Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii, Dz.U. 11/2007 – Dwupunktowe rozporządzenie stanowiące że środki otrzymane na dofinansowanie przedsięwzięcia mogą być wydatkowe w dowolnym państwie, oraz że w wypadku decyzji o dotacji z PISF oraz jednoczesnego współfinansowania z innych źródeł konieczne jest przedstawienie umów z tymi innymi podmiotami, a w wypadku ubiegania się o promesę z PISF – listów intencyjnych.

15.Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 30 maja 2007 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o państwowych instytucjach filmowych, Dz.U. 102/2007 – Zmiana ustawy o państwowych instytucjach filmowych z 1987 r. (czyli poprzedniej ustawy o kinematografii, tak nazwanej w brzmieniu ustalonym przez ustawę o kinematografii z 2005 r.). W ujednoliconym po zmianach tekście istotne są nowe regulacje dotyczące warunków likwidacji, komercjalizacji i prywatyzacji dotychczasowych instytucji filmowych których rejestr prowadzi MKiDN, generalnie wg przepisów odpowiednich dla przedsiębiorstw państwowych, z tymi wyjątkami, że majątek tych przekształcanych instytucji musi być w pierwszej kolejności zadysponowany na rzecz PISF, a w wypadku prywatyzacji prawa autorskie do filmów przechodzą do PISF, zaś zasoby sztuki filmowej do Filmoteki Narodowej. Instytucja może też być przekazana organom samorządu terytorialnego. Termin przekształceń ustalono na 31.12.2010 r. (potem instytucja jest likwidowana przez MKiDN).

16. Rozporządzenie Rady Ministrów z 19 grudnia 2007 zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa wykonywanych przez samorządowe instytucje filmowe i instytucje kultury oraz udzielania dotacji na te zadania, Dz.U. 247/2007 – uściślenie poprzedniego rozporządzenia na ten temat (por. punkt 11 tego wykazu) w zakresie terminologii i terminów składania wniosków do MKiDN (do 31.01. i 31.05.). Np. pomoc publiczna poniżej 200 tys. euro w ciagu 3 lat nie wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej (pojęcie pomocy de minibis).

17.Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 31 października 2008 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej, M.P. 89/2008 – zmiana statutu PISF, nowe brzmienie art.10 i 11, rozszerzonych o konieczność sporządzania rocznych raportów z działalności do MKiDN oraz prowadzenia badań, ekspertyz i diagnoz dot. rozwoju działalności będącej przedmiotem działania PISF.

18.Ustawa z dnia 5 września 2008 o zmianie niektórych ustaw w związku z wejściem w życie Protokołu do Umowy miedzy Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony. A Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób, Dz.U. 180/2008 – Zmiana dotycząca ustawy o kinematografii jest podana w art.14 w/w ustawy – podmiotem starającym się o dofinansowanie w Polsce może być dowolny podmiot działający w sferze kinematografii pochodzący z  kraju Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

19.Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z  dnia 9 lutego 2010 zmieniające rozporządzenia w sprawie udzielania przez  Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii, Dz.U. 41/2010 –
Rozporządzenie zmienia i podwyższa limity kwotowe dofinansowań w dziedzinie produkcji filmów oraz ustala że ekspertów do oceny konkretnego przedsięwzięcia wyznacza dyrektor Instytutu lub ekspert jest wyłoniony w drodze losowania.

20.Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 marca 2011 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji filmowej, Dz.U. 75/2011 – Rozporządzenie zmieniło poprzednie na ten temat z 1970 r., wskazuje obowiązki producenta filmowego (który ma obowiązek np. powołania koordynatora ds. bhp na 14 dni przed rozpoczęciem zdjęć) oraz określa m.in. warunki realizacji zdjęć niebezpiecznych.

21.Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 o zmianie ustawy o państwowych instytucjach filmowych, Dz.U. 126/2011 – Zmiana dotyczy wprowadzenia możliwości przekształcenia (zarządzeniem MKiDN) instytucji filmowej w instytucję kultury. Przedłużono termin wszystkich form przekształceń (pod rygorem późniejszej likwidacji przez MKiDN) jeszcze istniejących państwowych instytucji filmowych do 31.12.2012 r.

22.Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 czerwca 2011 zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez  Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii, Dz.U. 130/2011 – Zmiana dotyczy tylko sprawy wydłużenia okresu rozliczenia się producenta z zysku z eksploatacji filmu, w wypadku zawarcia umowy z PISF na dofinansowanie produkcji (72 miesiące – liczone od końca roku w którym była premiera -  dla filmów fabularnych, lub liczone od daty zakończenia produkcji – dla form niefabularnych).
Michał J.Zabłocki
Ostatnia aktualizacja:  14.12.2013
Dolnośląski Konkurs Filmowy
Polski off czyli niezależność
Copyright © by Stowarzyszenie Filmowców Polskich 2002 - 2021
Scroll