PORTAL
start
Aktualności
Filmy polskie
Box office
Baza wiedzy
Książki filmowe
Dokument
Scenarzyści
Po godzinach
Blogi
Konkursy
SFP
start
Wydarzenia
Komunikaty
Pożegnania
Zostań członkiem SFP
Informacje
Dla członków SFP
Kontakt
ZAPA
www.zapa.org.pl
Komunikaty
Informacje
Zapisy do ZAPA
Kontakt
KINO KULTURA
www.kinokultura.pl
Aktualności
Informacje
Repertuar
Kontakt
STUDIO MUNKA
www.studiomunka.pl
Aktualności
Informacje
Zgłoś projekt
Kontakt
AKTORZY POLSCY
www.aktorzypolscy.pl
Aktualności
Informacje
Szukaj
Kontakt
FILMOWCY POLSCY
www.filmowcypolscy.pl
Aktualnosci
Informacje
Szukaj
Kontakt
MAGAZYN FILMOWY
start
O magazynie
Kontakt
STARA ŁAŹNIA
www.restauracjalaznia.pl
Aktualności
Informacje
Rezerwacja
Kontakt
PKMW
start
Aktualności
Filmy
O programie
Kontakt
Portal
SFP
ZAPA
Kino Kultura
Studio Munka
Magazyn Filmowy
Stara Łaźnia
PKMW
Aktorzy Polscy
Filmowcy Polscy
MENU
W związku z kryzysem w polskiej kinematografii, wywołanym pandemią koronawirusa, Polski Instytut Sztuki Filmowej wprowadził zmiany w Programach Operacyjnych na 2020 rok. Zmian dokonano w oparciu o rozwiązania wypracowane przez zespół ds. kryzysu w branży kinematograficznej. Ostateczny kształt tegorocznych Programów Operacyjnych został zatwierdzony 15 kwietnia br. przez Radę PISF.

Instytut, realizując wnioski z prac zespołu kryzysowego, wdrożył szereg rozwiązań w Programach Operacyjnych, wspierających branżę w czasie epidemii i okresie, który nastąpi bezpośrednio po jej zakończeniu. Najwięcej zmian wprowadzono w PO Produkcja filmowa. Pozostałe zmiany dotyczą PO Edukacja filmowa, PO Upowszechnianie kultury filmowej oraz PO Promocja polskiego filmu za granicą. Poniżej przedstawiono wykaz zmian w poszczególnych programach.


PO Produkcja filmowa


1. Zwiększono o dodatkowe 6 mln zł alokacje związane z priorytetami  dofinansowującymi rozwój projektu oraz etap prac scenariuszowych – tym samym nastąpił wzrost całkowitej alokacji Programów Operacyjnych na rok 2020 do kwoty 132 650 000 zł.

2. Zmiany kwot w alokacjach:

 • Priorytet I Rozwój projektu: 12,17 mln zł;
 1. Film fabularny: 7,6 mln zł;
 2. Film dokumentalny: 1,52 mln zł;
 3. Film animowany (w tym: seria): 3,05 mln zł;
 • Priorytet X. Dewelopment scenariuszowy: 4,56 mln zł;
 • Priorytet XI. Stypendia scenariuszowe: 0,77 mln zł.

3. Priorytety I i X – zniesienie ograniczenia liczby wniosków składanych w jednej sesji i prowadzonych przez jednego producenta.

4. Priorytet XI – ograniczenie liczby składanych wniosków do trzech wniosków na wnioskodawcę w sesji.

5. Zmiana w zasadach wkładu własnego w Priorytecie I: „Wnioskując o dofinansowanie, producent jest zobowiązany wnieść wkład własny w wysokości minimum 5% wnioskowanego dofinansowania z PISF. Wkład ten może mieć charakter finansowy lub finansowo-rzeczowy. W przypadku wkładu finansowo-rzeczowego, udział wkładu o charakterze rzeczowym nie może być wyższy niż 95% wartości całego wkładu własnego producenta.”  

6. Z załącznika do raportu końcowego dot. Priorytetu I usunięto:

 • lista realizatorów (co najmniej kierownicy pionów operatorskiego, scenograficznego) wraz z ich oświadczeniami o wstępnej woli udziału w przedsięwzięciu;
 • potwierdzona obsada (co najmniej główne role)  wraz z oświadczeniami aktorów o wstępnej woli udziału w przedsięwzięciu.

7. Usunięto z Priorytetu I i X zapis: „Jeżeli producent realizuje równocześnie trzy projekty z dofinansowaniem PISF na etapie Rozwoju projektu, nie może złożyć kolejnego wniosku o dofinansowanie w ramach Priorytetu I Rozwój projektu.”

8. Usunięto z Priorytetu I zapis: „Producent, który otrzymał dofinansowanie trzech projektów na etapie Rozwoju projektu, z których żaden nie został następnie złożony i przyjęty formalnie do rozpatrzenia przez Komisje Ekspertów o dofinansowanie produkcji, traci na trzy lata prawo do ubiegania się o dofinansowanie Rozwoju projektu; także w przypadku, jeśli którykolwiek z tych trzech projektów przekazał drogą cesji innemu producentowi. Ostateczny termin złożenia wniosku o dofinansowanie produkcji upływa po dwóch latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło złożenie raportu końcowego z wykonanego Rozwoju projektu.”

9. Dodano nowy termin sesji:

Sesja IIa/2020: 18.05-24.05.2020.

10. W Priorytecie I – zmiana wymaganych załączników do wniosku: „treatment lub scenariusz” w miejsce obowiązkowych obydwu załączników.

11. We wszystkich wnioskach do wszystkich priorytetów brak obowiązku potwierdzenia tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego (tłumaczenia przysięgłe wymagane są do zawarcia umowy).

12. Zmiana  wysokości i liczby rat w Priorytecie XI:

I rata 70% kwoty dofinansowania po podpisaniu przez stypendystę umowy z PISF;

II rata 30% kwoty dofinansowania po złożeniu scenariusza.

13. Zmiana definicji filmu trudnego: „film, którego treść i forma mają charakter artystycznie ambitny i który ma ograniczone walory komercyjne lub którego produkcja jest utrudniona z przyczyn zewnętrznych, niezależnych od producenta”.

14. W Priorytecie I zmiana wysokości rat i liczby rat: I rata 90%, druga 10%.

15. W Priorytetach II-IV oraz VI-VIII zmiana wysokości rat: I rata 80%, druga rata 10%, trzecia rata 10%.

16. Usunięto wymóg składania listu intencyjnego od dystrybutora kinowego.

17. Wszędzie, gdzie w PO Produkcja Filmowa jest mowa o filmach przeznaczonych do pierwszej eksploatacji w kinie, dodano zapis „lub serwisie VOD”.

18. Usunięto zapis: „wniosek o dofinansowanie produkcji kolejnego filmu reżysera może być składany pod warunkiem, że poprzedni film w jego reżyserii, współfinansowany przez PISF na etapie produkcji, został odebrany podczas co najmniej jednego pokazu zorganizowanego przez producenta. W przypadku, gdy film nie został odebrany, ale produkcja jest zaawansowana, producent może ubiegać się o promesę, dotyczącą finansowania kolejnego przedsięwzięcia z reżyserem, którego film nie został odebrany, ale jedynie w szczególnych przypadkach, a wnioskodawca musi uzyskać na to zgodę Dyrektora PISF przed rozpoczęciem naboru wniosków w sesji”.

19. W całym PO Produkcja filmowa zniesiono wymóg odejmowania wartości wkładów rzeczowych własnych producenta od kwoty stanowiącej podstawę obliczania narzutu kosztów ogólnych.


PO Edukacja filmowa i PO Upowszechnianie kultury filmowej


1. Powrót do kosztorysów sprzed roku. Kosztami kwalifikowanymi są:

 • koszty przygotowania i zarządzania przedsięwzięciem (w tym wynagrodzenia dyrektorów i koordynatorów);
 • wszystkie koszty obsługi przedsięwzięcia (w tym koszty osobowe);
 • koszty dotyczące podróży i noclegów (organizatorów, twórców, gości);
 • koszty cateringu.

2. Nowe pozycje w kosztorysach związane z działalnością online:

 • PO Upowszechnianie kultury filmowej, Priorytet I Festiwale filmowe – nowa pozycja w kosztorysie: „koszty obsługi festiwalu online”;
 • PO Upowszechnianie kultury filmowej, Priorytet II Inicjatywy filmowe – nowa pozycja „koszty obsługi projektów online” w kosztorysach przedsięwzięć: 1) organizacja przeglądów i innych wydarzeń filmowych o charakterze lokalnym; 2) działalność kin studyjnych i lokalnych; 4) organizacja kongresów, konferencji i sympozjów, mających na celu pogłębianie i upowszechnianie wiedzy o filmie; 5) organizacja konkursów filmowych, wystaw oraz innych wydarzeń promujących sztukę filmową; 6) inne działania realizujące cele Priorytetu II.
 • Wszystkie Priorytety w PO Edukacja filmowa – nowa pozycja: „koszty obsługi projektów edukacyjnych online”.

PO Promocja polskiego filmu za granicą


1. W priorytetach Promocja polskiego filmu za granicą i Dystrybucja polskiego filmu za granicą przywrócenie możliwości wykazania wolontariatu i umów barterowych w minimalnym wkładzie własnym beneficjenta, który powinien wynosić 10% całości budżetu przedsięwzięcia.

2. W priorytecie Promocja polskiego filmu za granicą w zadaniach 3. (organizowanie poza granicami kraju imprez, promujących dorobek polskich twórców filmowych oraz polską twórczość filmową – przeglądy, retrospektywy, wystawy, konferencje) i 5. (organizowanie i współorganizowanie z partnerami zagranicznymi szkoleń, warsztatów, prezentacji dla przedstawicieli branży filmowej) nowa pozycja w kosztach kwalifikowanych „koszt obsługi przedsięwzięcia online”.

3. Możliwość przedłużenia ważności decyzji o 6 m-cy we wszystkich priorytetach za zgodą Dyrektora.

4. W priorytecie Dystrybucja polskiego filmu za granicą możliwość złożenia wniosku bez zachowania terminu 6 tyg przed datą rozpoczęcia dystrybucji za zgodą Dyrektora.

5. W priorytecie Dystrybucja polskiego filmu za granicą możliwość złożenia wniosku na dystrybucję w serwisach VOD za zgodą Dyrektora.

Opis Programów Operacyjnych PISF na rok 2020 wraz z trybem naboru i wyboru wniosków dostępny jest https://pisf.pl/wp-content/uploads/2020/04/Programy-Operacyjne-2020-zmienione-16.04.2020.pdf

MR
PISF
Ostatnia aktualizacja:  27.04.2020
Zobacz również
fot. materiały prasowe
Edukacja filmowa w czasach i po epidemii (część 1)
Aż 10 filmów Studia Munka w konkursach KFF
Copyright © by Stowarzyszenie Filmowców Polskich 2002 - 2021
Scroll