PORTAL
start
Aktualności
Filmy polskie
Box office
Baza wiedzy
Książki filmowe
Dokument
Scenarzyści
Po godzinach
Blogi
Konkursy
SFP
start
Wydarzenia
Komunikaty
Pożegnania
Zostań członkiem SFP
Informacje
Dla członków SFP
Kontakt
ZAPA
www.zapa.org.pl
Komunikaty
Informacje
Zapisy do ZAPA
Kontakt
KINO KULTURA
www.kinokultura.pl
Aktualności
Informacje
Repertuar
Kontakt
STUDIO MUNKA
www.studiomunka.pl
Aktualności
Informacje
Zgłoś projekt
Kontakt
AKTORZY POLSCY
www.aktorzypolscy.pl
Aktualności
Informacje
Szukaj
Kontakt
FILMOWCY POLSCY
www.filmowcypolscy.pl
Aktualnosci
Informacje
Szukaj
Kontakt
MAGAZYN FILMOWY
start
O magazynie
Kontakt
STARA ŁAŹNIA
www.restauracjalaznia.pl
Aktualności
Informacje
Rezerwacja
Kontakt
PKMW
start
Aktualności
Filmy
O programie
Kontakt
Portal
SFP
ZAPA
Kino Kultura
Studio Munka
Magazyn Filmowy
Stara Łaźnia
PKMW
Aktorzy Polscy
Filmowcy Polscy
MENU
FINANSOWANIE DEVELOPMENTU Prace związane z rozwojem projektu filmowego powinien inspirować, prowadzić i finansować przede wszystkim producent filmu. Jego jednym z zadań, o czym była mowa powyżej, jest zdobycie środków m.in. te cele. Mogą być – i są to najpierw własne zasoby. Ale gdy wchodzą honoraria literackie i inne związane z obsługą prac developmentowych, kosztowne dokumentacje tematu czy wstępne dokumentacje scenograficzne, itp., producent rozgląda się wśród potencjalnych sponsorów.
Obecnie w Polsce funkcjonuje wiele podmiotów zajmujących się promocją kultury, pracami rozwojowymi w mediach, itd. zarówno publicznych jak niepublicznych. Są tu narodowe i regionalne instytucje kultury, instytucje filmowe, fundacje, stowarzyszenia i agencje. Wymienienie ich wszystkich nie ma tu sensu, więc skupmy się na dwóch zasadniczych podmiotach które oferują wsparcie finansowe w szczególności dla producentów poszukujących środków na development filmowy* .

Jeden to oczywiście Polski Instytut Sztuki Filmowej, który w swoich programach operacyjnych corocznie przeznacza kilka milionów złotych na development i stypendia dla scenarzystów. W programie operacyjnym „Produkcja filmowa” znajduje się pięć podprogramów tzw. priorytetów: stypendia scenariuszowe, rozwój projektu (development), produkcja filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych. Na rok 2012 zaplanowano 1 mln zł. dla scenarzystów i  5,5 mln złotych na prace developmentowe (dla producentów), z podziałem na filmy fabularne (3,5 mln zł),dokumentalne (0,75 mln zł) i animowane (1,25 mln zł)**. Oprócz tego PISF jest moderatorem polsko-niemieckiego programu co-developmentowego dla koprodukcji.


fot. AKPA

Drugi to program Unii Europejskiej MEDIA, który właśnie zajmuje się dofinansowywaniem różnych prac studialnych, przygotowawczych, tzw. eventowych i szkoleniowych oraz zajmujących się wdrażaniem nowych technologii - a nie samą produkcją. Kluczową pozycję zajmuje w nim Media development, gdzie alokowane są środki zarówno dla pojedynczych projektów jak i ich zestawów pakietowych (por.przypis nr 5). Biuro programu MEDIA (Media Desk) i jego strona internetowa pozwalają uzyskać także informacje o grantach z funduszy Programu Kultura i funduszu Eurimages. Oba z wyżej wymienionych podmiotów udostępniają druki wniosków i wzory kosztorysów developmentu.

Warto może dodać że przygotowując wniosek o dofinansowanie z któregoś z wymienionych programów, producent musi uwiarygodnić swoją pozycje (m.in. dołączyć komplet aktualnych dokumentów rejestrowych) i posiadanie własnych zasobów do sfinansowania developmentu (wg głównej zasady: do 50% kosztorysu), przy czym niektóre grupy wydatków nie mogą być kwalifikowane formalnie do dotowanych. Należą do nich: zakupy środków trwałych, zakupy sprzętu biurowego, komputerów i oprogramowania, pokrycie wydatków związanych z odsetkami, karami itp.nieuzasadnionymi celem dotacji kosztami działalności producenta, pokrycie kosztów ogólnych, wydatków niewłaściwie udokumentowanych, wynagrodzeń osobowych pracowników zatrudnionych na umowę o pracę przez producenta, nagród i premii uznaniowych, i innych – szczegółowo wymienionych w trybie naboru wniosków do właściwego podmiotu. 
   
Podsumowując problematykę developmentu projektu filmowego, z konieczności potraktowanej tu jako wstęp do bliższego rozpoznania, można zaryzykować twierdzenie że każda złotówka wydana w tym czasie na lepsze przygotowanie projektu procentuje dwojako – jako realna oszczędność w okresie samej produkcji filmu i jako asumpt do poprawienia jakości gotowego dzieła.* Uwaga – oba wymienione główne źródła finansowania developmentu są omówione dokładnie w sąsiadującej zakładce portalu pn. development / programy / dofinansowania.
** Wszystkie dane za opracowaniem „Programy operacyjne na rok 2012” – www.pisf.pl.
Michał J. Zabłocki
Portalfilmowy.pl
Ostatnia aktualizacja:  14.12.2013
Zobacz również
MEDIA Mundus - fundusze na kino
Polskie projekty w programie Ekran 2012 w Wajda Studio
Copyright © by Stowarzyszenie Filmowców Polskich 2002 - 2020
Scroll