PORTAL
start
Aktualności
Filmy polskie
Box office
Baza wiedzy
Książki filmowe
Dokument
Scenarzyści
Po godzinach
Blogi
Konkursy
SFP
start
Wydarzenia
Komunikaty
Pożegnania
Zostań członkiem SFP
Informacje
Dla członków SFP
Kontakt
ZAPA
www.zapa.org.pl
Komunikaty
Informacje
Zapisy do ZAPA
Kontakt
KINO KULTURA
www.kinokultura.pl
Aktualności
Informacje
Repertuar
Kontakt
STUDIO MUNKA
www.studiomunka.pl
Aktualności
Informacje
Zgłoś projekt
Kontakt
AKTORZY POLSCY
www.aktorzypolscy.pl
Aktualności
Informacje
Szukaj
Kontakt
FILMOWCY POLSCY
www.filmowcypolscy.pl
Aktualnosci
Informacje
Szukaj
Kontakt
MAGAZYN FILMOWY
start
O magazynie
Kontakt
STARA ŁAŹNIA
www.restauracjalaznia.pl
Aktualności
Informacje
Rezerwacja
Kontakt
PKMW
start
Aktualności
Filmy
O programie
Kontakt
Portal
SFP
ZAPA
Kino Kultura
Studio Munka
Magazyn Filmowy
Stara Łaźnia
PKMW
Aktorzy Polscy
Filmowcy Polscy
MENU
4. paź­dzier­nika w Kijowie roz­poczęła się pierw­sza sesja Pol­skiej Akademii Dokumentu, organizowana w ramach programu kul­tural­nego prezyden­cji Pol­ski w UE.

Podczas pierw­szej sesji Pol­skiej Akademii Dokumentu odbędą się m.in. Master Class, Case-​Study, kon­feren­cje pol­skich i ukraiń­skich twór­ców fil­mów dokumen­tal­nych, a także warsz­taty dla młodych dokumen­talistów, które poprowadzą uznani wykładowcy: Krzysz­tof Kop­czyń­ski (producent, reżyser), Mar­cin Koszałka (operator, reżyser), Dorota Rosz­kow­ska (producentka), Jerzy Ślad­kow­ski (reżyser), Maria Zmarz-​Koczanowicz (reżyserka)

W Kinopanoramie zostaną pokazane filmy Sztuki Dokumentu, m.in.: "Beats of Freedom" Woj­ciecha Słoty i Leszka Gnoiń­skiego, "Deklaracja nie­śmier­tel­no­ści" Mar­cina Koszałki, "Dziobem i pazurem" Krystiana Matyska, "Kiniarze z Kal­kuty" Andrzeja Fidyka, "Kocham Pol­skę" Marii Zmarz-​Koczanowicz i Joanny Sławiń­skiej, "Poste Restante" Mar­cela Łoziń­skiego, "Vodka Fac­tory" Jerzego Ślad­kow­skiego.

W warsz­tatach Dragon Forum można wziąć udział w roli obser­watora. For­mularze zgłoszeniowe dostępne są na www.dragon​forum​.pl oraz www​.idw​.in​.ua.

Nadal trwa nabór projek­tów na kolejne sesje Pol­skiej Akademii Dokumentu:
* sesja w Miń­sku (8 – 12 listopada 2011) – nabór do 9. paź­dzier­nika
* sesja w Moskwie (6 –10 grud­nia 2011) – nabór do 16. paź­dzier­nika


GU
Polish Docs
Ostatnia aktualizacja:  6.10.2011
Zobacz również
"Film Dokumentalny" w księgarniach
Ruszył nabór na 52. Krakowski Festiwal Filmowy
Copyright © by Stowarzyszenie Filmowców Polskich 2002 - 2020
Scroll