PORTAL
start
Aktualności
Filmy polskie
Box office
Baza wiedzy
Książki filmowe
Dokument
Scenarzyści
Po godzinach
Blogi
Konkursy
SFP
start
Wydarzenia
Komunikaty
Pożegnania
Zostań członkiem SFP
Informacje
Dla członków SFP
Kontakt
ZAPA
www.zapa.org.pl
Komunikaty
Informacje
Zapisy do ZAPA
Kontakt
KINO KULTURA
www.kinokultura.pl
Aktualności
Informacje
Repertuar
Kontakt
STUDIO MUNKA
www.studiomunka.pl
Aktualności
Informacje
Zgłoś projekt
Kontakt
AKTORZY POLSCY
www.aktorzypolscy.pl
Aktualności
Informacje
Szukaj
Kontakt
FILMOWCY POLSCY
www.filmowcypolscy.pl
Aktualnosci
Informacje
Szukaj
Kontakt
MAGAZYN FILMOWY
start
O magazynie
Kontakt
STARA ŁAŹNIA
www.restauracjalaznia.pl
Aktualności
Informacje
Rezerwacja
Kontakt
PKMW
start
Aktualności
Filmy
O programie
Kontakt
Portal
SFP
ZAPA
Kino Kultura
Studio Munka
Magazyn Filmowy
Stara Łaźnia
PKMW
Aktorzy Polscy
Filmowcy Polscy
MENU
Zarząd Główny Stowarzyszenia Filmowców Polskich z siedzibą w Warszawie (dalej: „SFP” lub „Stowarzyszenie”) serdecznie zaprasza na Zwyczajne Walne Zebranie Członków SFP, które odbędzie się w dniu 21 maja 2022 roku (sobota) w sali konferencyjnej Hotelu Hilton w Warszawie (sala konferencyjna „Warsaw Hall”) przy ulicy Grzybowskiej 63 w Warszawie o godzinie 10.30 w pierwszym terminie, a w przypadku braku kworum, w tym samym dniu i miejscu o godzinie 11.00 w drugim terminie.
Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków SFP będzie podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia przedstawionych sprawozdań oraz udzielenia absolutorium członkom Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej SFP, wybory Prezesa SFP, wybory do Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego SFP, podjęcie uchwał wskazanych w proponowanym porządku obrad oraz podjęcie przez członków SFP, którzy zawarli z SFP-ZAPA (Związkiem Autorów i Producentów Audiowizualnych) umowy o zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, uchwał w sprawie zatwierdzenia regulaminów wskazanych w proponowanym porządku obrad.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PŁATNOŚCI SKŁADEK

Przypominamy o statutowym obowiązku uiszczania składek przez członków Stowarzyszenia. Zgodnie z § 8 ust. 2 pkt. 6) Statutu, obowiązkiem członków Stowarzyszenia jest regularne opłacanie składek członkowskich i innych świadczeń uchwalonych przez Zarząd Główny.

Przypominamy, iż w przypadku zalegania z opłaceniem składek mogą być Państwo skreśleni z listy członków Stowarzyszenia i wygaśnie Państwa członkostwo w Stowarzyszeniu Filmowców Polskich, a wykluczony członek może starać się o ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia dopiero nie wcześniej niż po upływie 3 lat od wykluczenia. Zatem w interesie członków Stowarzyszenia leży bieżące regulowanie składek członkowskich.

Jednocześnie informujemy, że podczas Walnego Zebrania Członków SFP będzie możliwość opłacenia składek przy dedykowanym do tego stanowisku.

Koleżankom i Kolegom przybywającym spoza Warszawy zwracamy koszty podróży II klasą pociągu pośpiesznego lub expresu oraz ewentualnie ryczałt za nocleg. Prosimy o zabranie ze sobą legitymacji członkowskich, ewentualnie dowodów osobistych lub paszportów.

Dla Państwa komfortu, mając na uwadze konieczność przeprowadzenia rzetelnej rejestracji osób uprawnionych do uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków, w szczególności członków reprezentujących na Zebraniu innych członków Stowarzyszenia na podstawie pełnomocnictwa, prosimy o przybycie z pewnym wyprzedzeniem przed godziną wyznaczoną jako pierwszy termin rozpoczęcia Zebrania – rejestrację rozpoczynamy od godz. 9.30. W załączniku nr 2 do zawiadomienia informujemy o zasadach udzielania przez członków SFP pełnomocnictw do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków.

Pełna treść zawiadomienia wraz z załącznikami znajduje się poniżej w pliku pdf.


PEŁNOMOCNICY


Zgodnie ze przepisami ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz postanowieniami Statutu SFP obowiązują następujące zasady udzielania przez członków SFP pełnomocnictw do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Walnym Zebraniu Członków:

1) pełnomocnictwo udzielane jest wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności i musi zostać załączone do protokołu Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków, w związku z czym pełnomocnictwo musi być dostarczone najpóźniej przy rejestracji uczestników Zebrania. Pełnomocnictwa przedstawione w innej formie, np. elektronicznej, w postaci skanów dokumentów nie będą uwzględniane;

2) pełnomocnictwo może być udzielone wyłącznie innemu członkowi SFP i obejmować jedynie prawo do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na najbliższym Walnym Zebraniu Członków;

3) jeden pełnomocnik nie może reprezentować na Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków więcej niż 7 członków SFP;

4) pełnomocnikiem nie może być:
      a) członek Zarządu Głównego SFP,
      b) członek Komisji Rewizyjnej SFP,
      c) pracownik SFP;

5) do pełnomocnictwa trzeba dołączyć oświadczenie pełnomocnika o braku konfliktu interesów, sporządzone według wzoru określonego przez Zarząd Główny SFP, które dołącza się do protokołu Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków.  

Informujemy, że upłynął termin zgłaszania kandydatur do organów Stowarzyszenia. Poniżej prezentujemy listy kandydatów do poszczególnych organów.

KANDYDATURY – ZARZĄD GŁÓWNY

PREZES
Jacek Bromski

CZŁONKOWIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO

REŻYSERZY FILMÓW FABULARNYCH (wybieramy 2 osoby)
Filip Bajon
Kinga Dębska
Dariusz Gajewski
Janusz Kijowski
Katarzyna Klimkiewicz
Joanna Małgorzata Krauze de Lendorff

REŻYSERZY FILMÓW ANIMOWANYCH (wybieramy 1 osobę)
Jerzy Kucia
Hanna Margolis
Aleksander Pietrzak
Agnieszka Skolik
Alicja Witkowska

REŻYSERZY FILMÓW DOKUMENTALNYCH (wybieramy 1 osobę)
Karolina Bielawska
Ewa Pytka

SCENARZYŚCI (wybieramy 3 osoby)
Joanna Didik
Maciej Karpiński
Grzegorz Łoszewski
Juliusz Machulski
Andrzej Saramonowicz
Michał Szcześniak

PRODUCENCI AUDIOWIZUALNI (wybieramy 2 osoby)
Anna Mroczek
Michał Kwieciński

OPERATORZY OBRAZU (wybieramy 1 osobę)
Janusz Gauer
Tadeusz Rusinek

SCENOGRAFOWIE, KOSTIUMOGRAFOWIE, DEKORATORZY WNĘTRZ LUB CHARAKTERYZATORZY (wybieramy 1 osobę)
Allan Starski

OPERATORZY DŹWIĘKU, MONTAŻYŚCI (wybieramy 1 osobę)
Aneta Kopacz
Nikodem Wołk-Łaniewski

KOMISJA REWIZYJNA

CZŁONKOWIE KOMISJI REWIZYJNEJ (wybieramy 5 osób)
Zbigniew Domagalski
Łukasz Mańczyk
Krzysztof Tchórzewski
Irena Strzałkowska
Alina Skiba
Sławomir Rogowski
Kamil Skałkowski
Andrzej Czarnecki

SĄD KOLEŻEŃSKI

CZŁONKOWIE SADU KOLEŻEŃSKIEGO (wybieramy 12 osób)
Ignacy Szczepański
Piotr Wojciechowski
Marek Piestrak
Wiktor Skrzynecki
Violetta Buhl
Michał Bukojemski
Andrzej Sołtysik
Janina Dybowska-Person
Henryk Bielski
Andrzej Stachecki
Grażyna Banaszkiewicz
Paweł Mantorski
Sylwia Czaplewska
Grzegorz Kędzierski


Ostatnia aktualizacja:  18.05.2022
Polityka Jakości
Copyright © by Stowarzyszenie Filmowców Polskich 2002 - 2022
Scroll