Baza / Produkcja
Baza / Produkcja
Lubelski Fundusz Filmowy
Lubelski Fundusz Filmowy powstał w 2010 roku.
Lubelski Fundusz Filmowy
Urząd Miasta Lublina
Kancelaria Prezydenta
20-111 Lublin, ul. Rynek 8
Grzegorz Linkowski
tel. 48 81 446 20 06, 48 723 440 032
glinkowski@lublin.eu
www.lublin.euZanim w 2010 roku powstał Lubelski Fundusz Filmowy, władze miasta innymi drogami wspierały rozwój produkcji filmowej. Twórcy mogli skorzystać z pomocy m.in. film commission. Udało się to np. autorom filmu "Wiosna 1941". Ponadto wciąż realizowany jest projekt "Lublin-Lwów - Miasta Filmowe". W pierwszej edycji konkursu Lubelski Fundusz Filmowy nie zdecydował się przyznać dofinansowania żadnemu projektowi. Do rozdysponowania była kwota 400 tysięcy złotych.


LUBLIN. "Chopin. Pragnienie miłości", prod. Antczak Production. fot. Agnieszka Piotrowska.

Jak otrzymać dofinansowanie?
Aby stanąć do konkursu, należy przedstawić projekt produkcji filmu fabularnego, serialu telewizyjnego, filmu dokumentalnego lub filmu animowanego przeznaczonego do emisji w telewizji oraz wyświetlania w kinach, związanego z Lublinem poprzez tematykę, miejsce realizacji i przedstawiającego pozytywny wizerunek miasta Lublin. Uczestnicy konkursu powinni posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji projektu, znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację projektu; złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami wymaganymi treścią wniosku, posiadać formalną zdolność do udziału w konkursie i przedłożą dokumenty je potwierdzające.
W ocenie wniosków konkursowych pod uwagę brane będą: poprawność wniosku, znaczenie dla realizacji celów konkursu, promocji Lublina - stopień powiązania z Lublinem poprzez tematykę, miejsce realizacji i prezentacje pozytywnego wizerunku miasta Lublin, dotychczasowy dorobek uczestnika, a w przypadku debiutu dorobek promotora wybranego przez beneficjenta, potwierdzony odpowiednim listem intencyjnym bądź umową, walory
artystyczne, poznawcze, humanistyczne i etyczne projektu, oryginalność pracy konkursowej (temat, struktura narracyjna oraz podejście wizualne, postacie i dialogi), harmonogram realizacji rozwoju projektu - opis i plan działań, wykonalność planu, strategia współfinansowania, preliminarz budżetu na rozwój projektu, plany finansowania.
/ bazafilmowa.pl  25 października 2011 22:55
Scroll